Lập dự án đầu tư khu nhà hàng tiệc cưới

Lập dự án đầu tư khu nhà hàng tiệc cưới vị trí dự án có diện tích 4.610m2 tại xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Lập dự án đầu tư khu nhà hàng tiệc cưới

  • Mã SP:DA NH
  • Giá gốc:65,000,000 vnđ
  • Giá bán:50,000,000 vnđ Đặt mua

 

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 4

I.1. Giới thiệu Nhà đầu tư 4

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 4

I.3. Mô tả sơ bộ dự án 4

I.4. Thời hạn đầu tư: 5

I.5. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 5

I.6. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng 7

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 8

II.1. Nền kinh tế Việt Nam 8

II.1.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 2018 8

II.1.2. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2018 8

II.1.3. Kết cấu dân số 10

II.1.4. Tập tính tiêu dùng 10

II.2. Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng. 11

II.2.1. Thành phố Hải Phòng 11

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 14

III.1. Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án 14

III.2. Mục tiêu đầu tư 14

III.3. Sự cần thiết phải đầu tư 15

III.4. Đánh giá chung về điều kiện xây dựng - những lợi thế và hạn chế: 16

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 17

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm 17

IV.2. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án 17

IV.3. Nhận xét chung về hiện trạng 18

CHƯƠNG V: QUY MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH TỒNG THỂ 19

V.1. Hình thức đầu tư 19

V.2. Quy hoạch tổng thể dự án khu nhà hàng tiệc cưới 19

V.2.1. Mục tiêu quy hoạch 19

V.2.2. Cơ cấu sử dụng đất 19

· Hạng mục san nền: 21

· Hạng mục thoát nước mưa: 21

· Hạng mục thoát nước sinh hoạt: 21

· Hạng mục cấp nước: 22

· Hạng mục cấp điện, chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông: 22

V.2.3. Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống 22

V.2.4. Mô tả đặc điểm công trình xây dựng 22

V.2.5. Hạ tầng kỹ thuật 22

CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CƠ SỞ 26

VI.1. Giải pháp thiết kế công trình 26

VI.1.1. Tiêu chuẩn áp dụng 26

VI.1.2. Giải pháp thiết kế kiến trúc công trình và cảnh quan. 26

VI.1.3. Hạng mục nhà cho thuê: 27

VI.1.4. Nhà hàng tiệc cưới: 27

VI.1.5. Nhà văn phòng: 27

VI.2. CÁC YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 28

VI.2.1. Phương án kết cấu: 28

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 35

VII.1. Sơ đồ tổ chức công ty - Mô hình tổ chức 35

VII.2. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động 36

VII.3. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành 37

CHƯƠNG VIII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 38

VIII.1. Chương trình chuẩn bị việc thực hiện dự án. 38

VIII.2. Công tác đấu thầu. 38

VIII.3. Các công trình phục vụ thi công xây lắp: 38

VIII.4. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án 38

VIII.5. Dự kiến kế hoạch đấu thầu của dự án 39

VIII.5.1. Dự kiến kế hoạch đấu thầu 39

VIII.5.2. Phần công việc không đấu thầu 39

VIII.5.3. Phần công việc chỉ định thầu: 40

VIII.5.4. Phần công việc cho cạnh tranh: 40

VIII.5.5. Phần đấu thầu: 40

VIII.6. Giải pháp thi công xây dựng 40

VIII.7. Hình thức quản lý dự án 41

CHƯƠNG IX: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCC 42

IX.1. Đánh giá tác động môi trường 42

IX.1.1. Giới thiệu chung 42

IX.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 42

IX.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 44

IX.1.4. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 49

IX.1.5. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường 50

IX.1.6. Kết luận 52

IX.2. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy 52

CHƯƠNG X: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 55

X.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 55

X.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 55

X.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 55

X.2.2. Chi phí thiết bị 56

X.2.3. Chi phí quản lý dự án 56

X.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 56

X.2.5. Chi phí khác 57

X.2.6. Dự phòng phí 57

X.2.7. Lãi vay của dự án 57

Tổng mức đầu tư:  Xem bảng tính đính kèm 57

CHƯƠNG XI: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 61

XI.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 61

XI.2. Tiến độ sử dụng vốn 61

CHƯƠNG XII: HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 63

XII.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 63

c. Phương án tiêu th sản phẩm dự kiến 63

XII.2. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 63

CHƯƠNG XIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 65

XIII.1. Kết luận 65

XIII.2. Kiến nghị 65

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

Kính gửi:           - UBND thành phố Hải Phòng;

- Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hải Phòng.

- Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng.

- UBND huyện An Dương.

 

Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại dịch vụ Minh Thủy (sau đây gọi tắt là Nhà đầu tư) kính đề nghị các Cơ quan ban ngành xem xét chấp thuận chủ trương cho phép Công ty chúng tôi được xúc tiến các thủ tục đầu tư dự án với nội dung cụ thể như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ: Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại dịch vụ Minh Thủy

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201040651 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 12/03/2010.

- Địa chỉ trụ sở: Tổ dân phố Bắc Hải, Phường Bàng La, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: ; Email:

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư:

- Họ tên: ............ ; Giới tính: Nữ

- Chức vụ:   Giám đốc

- Năm sinh:  .... ; Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: .....

- Ngày cấp: 15/02/2015 ; Nơi cấp: CA thành phố Hải Phòng.

- Địa chỉ thường trú: 24/261 Trần Nguyên Hãn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

- Chỗ ở hiện tại:  24/261 Trần Nguyên Hãn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (không)

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên dự án đầu tư: Khu nhà hàng tiệc cưới Minh Thủy

Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/ TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư bao gồm:

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

+ Đề xuất dự án đầu tư; 

+ Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

- Các hồ sơ liên quan khác:

+ Thuyết minh dự án đầu tư Khu nhà hàng tiệc cưới Minh Thủy;

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất.

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo công văn xin đề nghị thực hiện dự án đầu tư số: 01/CV-DAMP 
ngày 28  tháng 08  năm 2019)

I. NHÀ ĐẦU TƯ:

Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại dịch vụ Minh Thủy

Xin đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: Khu nhà hàng tiệc cưới Minh Thủy.

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: tại xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)

1

Hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác

 

5621

 

56

2

Dịch vu lưu trú và ăn uống

Kinh doanh nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

 

Mục tiêu đầu tư dự án là tạo quỹ đất xây dựng nhà hàng tiệc cưới,, công trình dịch vụ và nhà cho thuê đạt được các tiêu chuẩn xây dựng và điều kiện của đô thị hiện đại mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tư.

3. Quy mô đầu tư:

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

- Dự án khu dân cư đô thị mới: Dự án nhóm B

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 4.610m2

 

BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất xây dựng nhà cho thuê

863

18.72

2

Đất xây dựng nhà hàng tiệc cưới

616

13.36

3

Đất xây dựng văn phòng

60

1.30

4

Đất giao thông nội bộ - sân bãi

1,971

42.75

5

Đất cây xanh cảnh quan

1,100

23.86

TỔNG CỘNG

4,610

100

 

- Quy mô kiến trúc xây dựng, sản phẩm, dịch vụ dự án cung cấp:

THÔNG SỐ CĂN HỘ CHO THUÊ

STT

TÊN HẠNG MỤC

THÔNG SỐ

1

Diện tích sàn 1 sàn

863 m2

2

Tổng diện tích sàn

12082m2

3

Số tầng

14

4

Tổng chiều cao

45.4

5

Sàn hộ 1 phòng ngủ

2 căn/sàn

6

Sàn hộ 2 phòng ngủ

9 căn/sàn

7

Số Căn hộ/1 sàn

11 căn

8

Tổng số căn hộ

143 căn

9

Thương mại

483m2

10

Nhà trẻ

240 m2

 

 

 

THÔNG SỐ CĂN NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI

STT

TÊN HẠNG MỤC

THÔNG SỐ

1

Diện tích sàn 1 sàn

511 m2

2

Tổng diện tích sàn

2555 m2

3

Số tầng

5

4

Tổng chiều cao

20700m

 

 

 

THÔNG SỐ CĂN NHÀ VĂN PHÒNG

STT

TÊN HẠNG MỤC

THÔNG SỐ

1

Diện tích sàn 1 sàn

60 m2

2

Tổng diện tích sàn

180 m2

3

Số tầng

3

4

Tổng chiều cao

15,1m

 

 

4. Đ xuất nhu cầu sử dụng đất:

4.1. Địa điểm khu đất:

- Giới thiệu tổng thể về khu đất: vị trí dự án có diện tích 4.610m2 tại xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

- Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất (nếu có);

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất:

Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Ghi chú

A

Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

1

Đất ở đô thị

4.610

 

2

Đất chuyên dùng khác

0

 

 

Tổng

4.610

 

4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất:

Nhà đầu tư xin được thực hiện dự án Khu nhà hàng tiệc cưới Minh Thủy tại xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng với tổng diện tích là 4.610m2.

4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

Theo quy định tại khoản 3 Điều 58, điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Nhà đầu tư giải trình như sau:

- Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, cụ thể là:

+ Nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư (do dự án có quy mô dưới 20 ha).

+ Nhà đầu tư có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ ngân hàng và các cá nhân khác: được ngân hàng cam kết hỗ trợ vốn vay và các cá nhân khác tham gia góp vốn đầu tư.

- Điều kiện về việc sử dụng đất: Đây là dự án đầu tiên Công ty xin chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện, nên Công ty không có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

4.4. Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.

4.5. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: Đất thuộc sở hữu của chủ đầu tư không phải đền bù GPMB.

5. Vốn đầu tư:

5.1. Tổng vốn đầu tư: 145,000,000,000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm tỷ đồng)

Trong đó:

a) Vốn cố định:   143,000,000,000 đồng

(Bằng chữ:Một trăm bốn mươi ba tỷ đồng)

b) Vốn lưu động: 2.000,000,000 đồng

(Bằng chữ:  đồng)

5.2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án đầu tư (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

 

 

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

 

Phương thức góp vốn (*)

Tiến độ góp vốn

VNĐ

Tương đương USD

01

Công ty Minh Thủy

30,000,000,000

 

 

 

 

b) Vốn huy động: vốn góp huy động từ nhà đầu tư mua căn hộ.

c) Vốn khác: Vốn vay ngân hàng: 120,000,000,000 đồng.

6. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án: 50 năm.

7. Tiến độ thực hiện dự án:

Tiến độ thực hiện xây dựng dự án Khu dân cư đô thị mới cụ thể theo bảng sau:

TT Hang mục

Thời gian thi công

 

 

1

2

3

I

Chuẩn bị đầu tư

 

 

 

1

Khảo sát thiết kế, lập hồ sơ

2/9/2019

30/9/2019

 

II

Thực hiện đầu tư

 

 

 

1

Lập TK, KT tổng dự toán

1/10/2019

30/12/2019

 

2

Lập hồ sơ mời thầu

- ►

30/12/2019

 

3

Đấu thầu xây lắp hạ tầng

15/6/2020

30/7/2020

 

 

Đấu thầu xây lắp khu nhà ở

30/6/2020

30/8/2020

 

 

Xây lắp hạ tầng

12/2020

1/12/2021

 

III

Công tác hoàn thiện

 

1/2/2022

 

8. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất

8.1. Địa điểm khu đất:

- Giới thiệu tổng thể về khu đất: vị trí dự án có diện tích 4.610m2 tại xã An Đông, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng có tứ cận được xác định như sau:

ü Phía Đông tiếp giáp đất của đân;

ü Phía Bắc tiếp giáp đất của bà Ngô Thị Tuyết;

ü Phía Nam tiếp giáp đất của dân;

ü Phía Tây tiếp giáp đường nhựa khu dân cư.

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (028 22 142 126 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com
Website: www.minhphuongcorp.com

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha