CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

  LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH K̀

 1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là ǵ ?

   Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là loại văn bản các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật trong quá tŕnh hoạt động. Nội dung chính của báo cáo này bao gồm:

·       Các nguồn gây tác động môi trường ;

·       Biện pháp giảm thiểu và xử lư các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường;

·       Kết luận và kiến nghị.

2. V́ sao phải Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là để theo dơi quan trắc số liệu của mỗi công ty, đánh giá được tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho mỗi công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lư môi trường thích hợp.

 

giám sát môi trường

 

3. Đối tượng cần Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Các dự án phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ bao gồm tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, nhà xưởng… đă có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

Các doanh nghiệp đă đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ :

·       3 tháng/1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm.

·       6 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (hoặc theo yêu cầu từng địa phương).

 4. Mô tả công việc của lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

-  Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực xung quanh dự án, khảo sát thu thập số liệu về quy mô dự án, điều kiện tự nhiên, kinh tế-xă hội liên quan đến dự án

-  Xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn, các chất thải phát sinh trong quá tŕnh hoạt động đề án.

-  Các biện pháp pḥng ngừa đă và đang sử dụng.

-  Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khối, mẫu đất, mẫu nước ngầm. Đánh giá chất lượng môi trường.

-  Đánh giá tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xă hội và  con người xung quanh khu vực dự án.

-  Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự pḥng sự  cố.

-  Đề xuất phương án quản lư, dự  pḥng, xử lư nước  thải, khí thải, phương án thu gom và xử lư chất thải rắn.

-  Tŕnh nộp báo cáo lên cơ quan chức năng (Sở Tài Nguyên Môi Trường, Các pḥng môi trường quận huyện).

5. Các bước thực hiện

5.1. Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án

-  Thông tin liên lạc : Giới thiệu về Công ty (địa chỉ, điện thoại, email..)

 

-  Địa điểm hoạt động : Mô tả vị trí khu đất – diện tích khuôn viên của cơ sở (có kèm theo bản vẽ), xác định quy mô đầu tư xây dừng công tŕnh/hạng mục công tŕnh (có kèm theo bản vẽ), mô tả đặc điểm, tính chất của hạ tầng kỹ thuật của khu vực đặt cơ sở.

 

-  Tính chất và quy mô hoạt động : xác định loại h́nh công ty đang hoạt động và công nghệ đang áp dụng, xác định quy mô hoạt động – công suất hoạt động (liệt kê danh mục các thiết bị, máy móc theo t́nh trạng hoạt động).

 

-  Nhu cầu nguyên nhiên liệu : nói rơ nhu cầu về nguyên nhiên liệu phục vụ cho hoạt động, phương thức cung cấp nguyên nhiên liệu, nhu cầu và nguồn cung cấp điện nước cho nhà máy hoạt động.

 

5.2. Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến môi trường

 

5.2.1 Đánh giá thực trạng diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

 

Xác định các nguồn tác động gây ảnh hường đến môi trường như :

 

•    Nguồn phát sinh nước thải

 

•    Nguồn gây ô nhiễm không khí

 

•    Nguồn phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại

 

•    Nguồn phát sinh tiếng ồn và đo rung

 

5.2.2 Đánh giá thực trạng diễn biến nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

 

Xác định các nguồn gây tác động như :

 

•    Xói ṃn, trượt, sụt, lở, lún đất, xói ṃn bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển

 

•    Thay đổi mực nước mặt, nước ngầm

 

•    Xâm nhập mặn, xâm nhập phèn

 

•    Biến đổi khí hậu, suy thoái các thành phần môi trường, biến đổi đa dạng sinh học.

 

•    Và các nguồn gây tác động khác…

 

5.2.3 Xây dựng các biện pháp giảm thiểu và xử lư các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng

 

Mô tả khát quát công nghệ giảm thiểu và xử lư, đánh giá hiệu quả giảm thiểu và xử lư đang áp dụng :

 

•    Đối với nước thải

 

•    Đối với khí thải

 

•    Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

 

•    Đối với tiếng ồn và độ rung

 

•    Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải

 

5.2.4 Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định ḱ các thông số môi trường

 

Tiến hành thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng của chất thải và môi trường xung quanh, ghi nhận các kết quả thống kê, đo đạc, phân tích trong báo cáo.

 

Cần phải lưu ư, các biện pháp thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và do các đơn vị có chức năng đảm nhận.

 

Định ḱ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng (liên quan đến các nguồn thải) của chất thải phát sinh từ quá tŕnh hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy

 

hại, tiếng ồn, độ rung và các chỉ tiêu khác) lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần. Các thông số như :

 

•    Nước thải : lấy mẫu nước thải trước khi xả ra hệ thống cống thoát công cộng. Các tiêu chuẩn đối chiếu : TCVN 5945:2005 Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp, TCVN 6772:2000 Tiêu chuẩn

 

nước thải sinh hoạt.

 

•    Khí thải : lấy mẫu phân tích khí thải tại các nguồn phát sinh. Các tiêu chuẩn đối chiếu : TCVN 5939:2005 Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ, TCVN 5940:2005 Tiêu

 

chuẩn khí thải công nghiệp đối với chất hữu cơ.

 

•    Chất thải rắn và chất thải nguy hại : thống kê lượng thải, mô tả biện pháp phân loại, lưu giữ, đính kèm các hợp đồng với đơn vị có chức năng trong việc thu gom, vận chuyển, xử lư.

 

•    Tiếng ồn và độ rung : đo đạc tại các vị trí phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng nhiều nhất. Các tiêu chuẩn đối chiếu : TCVN 5949:1998 Quy định mức ồn tối đa cho phép khu vực công cộng

 

và dân cư, TCVN 6962:2001 Quy định mức gia tốc rung tối đa cho phép đối với môi trường khu vực công cộng và dân cư.

 

Nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước, tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 6 tháng/lần :

 

•    Môi trường không khí xung quanh : Các tiêu chuẩn so sánh TCVN 5937:2005 Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh, TCVN 5938:2005 Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc

 

hại trong môi trường xung quanh.

 

•    Môi trường ven bờ : Các tiêu chuẩn so sánh TCVN 5942:1995 Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt, TCVN 5943:1995 Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ

 

•    Môi trường nước ngầm : Các tiêu chuẩn so sánh TCVN 5941:1995 Giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

 

Theo dơi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố như : xói ṃn, trượt, sụt, lở, lún đất, xói ṃn bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển, Thay đổi mực nước mặt, nước ngầm, Xâm nhập mặn, xâm

 

nhập phèn, Biến đổi khí hậu, suy thoái các thành phần môi trường, biến đổi đa dạng sinh học, Và các nguồn gây tác động khác…Tấn suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

giám sát môi trường

 

5.3. Kết luận và kiến nghị

 

- Nhận xét mức độ ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường xung quanh do quá tŕnh hoạt động của cơ sở.

 

- Nhận xét hiệu quả xử lư ô nhiễm của cơ sở (các nội dung không đạt và đạt), nếu không đạt th́ phải nêu rơ nguyên nhân.

 

- Cam kết khắc phục các nội dung không đạt, biện pháp khắc phục và thời han khắc phục.

 

- Cam kết về việc thực hiện và vận hành thường xuyên các biện pháp giảm thiểu, xử lư chất thải đảm bảo các tiêu chuẩn  và quy chuẩn môi trường

 

- Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật

 

- Các kiến nghị của cơ sở đối với các cơ quan quản lư nhà nước về môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan.

 

6. Các văn bản pháp luật liên quan

-  Công văn số 3105/TNMT-QLMT về hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thực hiện chương tŕnh giám sát môi trường định kỳ.

-  Luật bảo vệ môi trường 2005.

-  Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

-  Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường qui định chi tiết một số điều của nghị định số 29/2011/NĐ-CP qui định về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.   

-  Và một số văn bản pháp luật liên quan khác ứng với từng dự án.

7. Hăy liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 156-158 Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 22142126- (08) 35146426  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782

Website: www.lapduan.com ; www.lapduan.info   ; www.tuvanmoitruong.info

Email: minhphuongpmc@yahoo.com.vn ; thanhnv93@yahoo.com.vn


Các dự án tiêu biểu
Dự án Trại nhân giống gà thả đồi năng suất, chất lượng cao
Dự án Khu du lịch sinh thái TRỌNG GIA


Dự án BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẬU GIANG


Dự án Khu trung tâm du lịch sinh thái


Dự án Trung tâm y tế an dưỡng LÁNG H̉A LẠC


Dự án Nhà hàng CAFETERIA


Dự án Nhà máy chế biến sữa DAIRYLAND CAVINA


Dự án Nhà máy sản xuất nước hoa quả & Kho bảo quản hàng nông sản


Dự án Khu biệt thự KHỞI THÀNH
Khu du lịch & giải trí CỬU LONG - TP. Bến Tre


Dự án NHÀ MÁY CHẾ BIẾN SẮN LÁT PHỤC VỤ SẢN XUẤT ETHANOL VÀ CHẾ BIẾN BẮP PHỤC VỤ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI


Dự án Trạm nghiền xi măng ROLI


Dự án DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ NAM UBND HUYỆN NÚI THÀNH

Dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU COMPOSITE CHO TÀU CAO TỐC, TÀU ĐÁNH BẮT XA BỜ


Dự án NHÀ HÀNG CAFE FASHION


Trực tuyến
Tư vấn Lập dự án
Tư vấn Môi trường
Tư vấn Đăng kư nhăn hiệu
Hotline

0822 142 126
0903 649 782

Thống kê truy cập

Bản quyền © 2010 của www.lapduan.com Tất cả các quyền.