Quy trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết

Quy trình thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án tại vị trí chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt diện tích lập dự án > 5 ha; Quy trình thỏa thuận kiến trúc, quy hoạch tổng mặt bằng.

Ngày đăng: 10-05-2023

1,638 lượt xem

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT

(DỰ ÁN TẠI VỊ TRÍ CHƯA CÓ QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƯỢC DUYỆT; DIỆN TÍCH LẬP DỰ ÁN > 5HA)

Quy trình chi tiết:

Quy trình thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 1. Thành phần hồ sơ:

 • Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch;

 • Quyết định phê duyệt nhiệm vụ và hồ sơ nhiệm vụ khảo sát lập quy hoạch;

 • Hồ sơ pháp lý, điều kiện năng lực của tổ chức t­ư vấn, cá nhân thiết kế;

 • Văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về quy hoạch;

 • Đĩa CD lưu nội dung hồ sơ khảo sát, thiết kế lập quy hoạch;

 • Về hồ sơ gồm có:

 • Bản vẽ, báo cáo khảo sát địa hình:

+ Bản vẽ khảo sát địa hình;

+ Báo cáo khảo sát địa hình;

 • Quy hoạch:

+ Thuyết minh quy hoạch chi tiết. Có các phụ lục tính toán và có các sơ đồ, bản vẽ thu nhỏ khổ A3 in màu kèm theo;

+ Bản vẽ quy hoạch chi tiết. Thành phần bản vẽ:

01- Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

02- Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng, tỷ lệ 1/500;

03- Các bản đồ hiện trạng hệ thồng hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

04- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500;

05- Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan;

06- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

07Các bản đồ quy hoạch hệ thồng hạ tầng kỹ thuật và môi trường, tỷ lệ 1/500;

08- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật, tỷ lệ 1/500;

09- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/500.

10- Bản vẽ thiết kế đô thị, tỷ lệ thích hợp.

 • Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết đô thị.

 1. Số lượng hồ sơ:

03 bộ (Gồm 01 bộ màu A0 phi tỷ lệ, 02 bộ đen trắng đúng tỷ lệ, khi đã được phê duyệt nộp tối thiểu 07 bộ đen trắng đúng tỷ lệ tại Sở Xây dựng để đóng dấu lưu)

 1. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( chưa bao gồm thời gian niêm yết công khai tại địa phương 30 ngày.)

 2. Kết quả thủ tục hành chính:

 • Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết.

 • Hồ sơ quy hoạch được đóng dấu đã thẩm định của Sở Xây dựng.

 1. Phí, lệ phí (nếu có): Bộ Xây dựng quy định chi tiết về chi phí thẩm định đồ án

QUY TRÌNH THỎA THUẬN KIẾN TRÚC; QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG

(DỰ ÁN TẠI VỊ TRÍ CHƯA CÓ QUY HOẠCH CHI TIẾT ĐƯỢC DUYỆT; DIỆN TÍCH LẬP DỰ ÁN < 5HA)

Quy trình chi tiết:

Quy trình thỏa thuận kiến trúc quy hoạch tổng mặt bằng

1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 1. Thành phần hồ sơ:

 • Văn bản đề nghị thỏa thuận kiến trúc quy hoạch;

 • Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương đầu tư;

 • Trường hợp chủ đầu tư đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất thì chủ đầu tư phải nộp các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

 • Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất tỷ lệ 1/500.

 • Bản đồ đo đạc, hiện trạng khu đất tỷ lệ 1/500.

 • Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500.

 • Các bản vẽ giải pháp đấu nối hạ tầng kỹ thuật (giao thông, san nền, cấp nước, thoát nước, cấp điện) tỷ lệ 1/500.

 • Phương án kiến trúc công trình tỷ lệ 1/50 – 1/100.

 • Thuyết minh phương án kiến trúc, quy hoạch tổng mặt bằng.

 • Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung hồ sơ.

 1. Số lượng hồ sơ: 03 bộ

2. Thời hạn giải quyết:

Thời gian thẩm định được tính từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau:

+ Không quá 10 ngày ( chưa bao gồm thời gian niêm yết công khai tại địa phương 30 ngày) ;

3. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

 • 01 Văn bản chấp thuận của UBND cấp huyện, thành phố.

 • 01 bộ hồ sơ thiết kế quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc có đóng dấu của Sở Xây dựng.

4. Phí, Lệ phíTheo quy định của Bộ Tài chính.

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

DỰ ÁN BÊN NGOÀI KCN; CÔNG TRÌNH CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI AN TOÀN CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI (DỰ ÁN THIẾT KẾ 2 BƯỚC); DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG)

Quy trình thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

Quy trình chi tiết:

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 1. Thành phần hồ sơ:

+ Giấy chứng nhận đầu tư hoặc chủ trương đầu tư;

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng hoặc quy hoạch chi tiết 1/500, hồ sơ quy hoạch đã được thẩm định;

+ Quyết định phê duyệt giấy phép xây dựng môi trường, hồ sơ báo cáo xây dựng môi trường được phê duyệt;

 1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Thời hạn giải quyết:

Thời gian thẩm định được tính từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau:

 • Đối với thẩm định dự án/dự án điều chỉnh:

+ Không quá 30 ngày đối với dự án nhóm B;

+ Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm C.

 • Đối với thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh:

+ Không quá 20 ngày đối với dự án nhóm B;

+ Không quá 15 ngày đối với dự án nhóm C.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở.

 2. Phí, Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

Lưu ý: Việc phân cấp công trình xây dựng theo phụ lục 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng

QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ XÉT MIỄN CẤP PHÉP XÂY DỰNG

DỰ ÁN BÊN NGOÀI KCN; CÔNG TRÌNH CÓ ẢNH HƯỞNG TỚI AN TOÀN CỘNG ĐỒNG XÃ HỘI (DỰ ÁN THIẾT KẾ 2 BƯỚC); DỰ ÁN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ XÂY DỰNG)

Quy trình thẩm định xây dựng sau thiết kế cơ sở

Quy trình chi tiết:

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 1. Thành phần hồ sơ:

 • Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng (theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục I Nghị định sốNghị định số 15/2021/NĐ-CP);

 • Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan.

 • Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình, trừ công trình nhà ở riêng lẻ.

 • Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).

 • Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng.

 • Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.

 • Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có).

 • Văn bản và hồ sơ thẩm duyệt PCCC

 • Giấy phép xây dựng môi trường được các cấp có thẩm quyền phê duyệt

 • Hồ sơ liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 • Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan.

 1. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Thời hạn giải quyết:

 • Đối với công trình cấp II và cấp III: không quá 30 ngày.

 • Đối với các công trình còn lại: không quá 20 ngày.

3. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế.

4. Phí, Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính.

Lưu ý: Việc phân cấp công trình xây dựng theo phụ lục 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng

Xem thêm: THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

 

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1