CTY CP TVĐT VÀ TKXD MINH PHƯƠNG

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 22 tháng 09 năm 2022

 

Mẫu tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu mua sắm

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu Mua sắm và lắp đặt thang máy Nhà Xuất Bản Giáo Dục

Kính gửi: Nhà Xuất Bản Giáo Dục

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số  / QĐ - NXBGD ngày 25/08/2022 của Nhà Xuất Bản Giáo Dục về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thang máy Nhà Xuất Bản Giáo Dục;

Căn cứ Quyết định số /QĐ - NXBGD ngày 23/08/2022 của Nhà Xuất Bản Giáo Dục về việc phê duyệt dự toán Gói thầu Mua sắm và lắp đặt thang máy Nhà Xuất bản Giáo Dục;

Căn cứ Quyết định số /QĐ - NXBGD ngày 29/08/2022 của Nhà Xuất Bản Giáo Dục về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu Mua sắm và lắp đặt thang máy Nhà Xuất bản Giáo Dục;

Căn cứ Báo cáo đánh giá E - Hồ sơ dự thầu số ngày 20/09/2022 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương lập.

2. Nội dung gói thầu

- Tên dự toán: Mua sắm và lắp đặt thang máy Nhà Xuất Bản Giáo Dục;

- Tên gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thang máy Nhà Xuất Bản Giáo Dục;

- Giá gói thầu:

- Nguồn vốn:;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 8/2022;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

3. Quá trình thực hiện

a) Tóm tắt quá trình thực hiện:

Stt

Nội dung

Thời gian thực hiện

1

Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu

2

Đăng tải KHLCNT

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu số  đăng tải ngày 09/09/2022

3

Mời thầu

3.1

Đăng tải thông báo mời thầu và phát hành E-HSMT

Thông báo mời thầu số: đăng tải ngày 13/08/2022

3.3

Làm rõ E-HSMT (nếu có)

Không

3.4

Sửa đổi E-HSMT (nếu có)

Không

3.5

Thời điểm đóng thầu

16 giờ 00 phút ngày 16/09/2022

4

Mở thầu

4.1

Hoàn thành mở thầu

10 giờ 03 phút ngày 31/08/2022

4.2

Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)

Không

5

Đánh giá E-HSDT

5.1

Làm rõ E-HSDT

Không

5.2

Thời gian đánh giá E-HSDT

Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 22/09/2022

b) Nêu các vấn đề trong quá trình đánh giá E-HSDT; các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống: Không.

c) Kết luận của tổ chuyên gia về danh sách xếp hạng nhà thầu:

Stt

Tên nhà thầu

Thứ tự xếp hạng

Ghi chú

1

Công ty TNHH Thang máy

Hạng 1

 

d) Ý kiến của Bên mời thầu về các nội dung đánh giá nêu trong báo cáo của tổ chuyên gia, ý kiến của tổ chuyên gia: Đồng thuận với các ý kiến của tổ chuyên gia;

đ) Nhận xét của Bên mời thầu về việc bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế:

- Toàn bộ quá trình lựa chọn nhà thầu được tổ chức công khai, đúng quy trình của Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

- Các nhà thầu tham dự đều bảo đảm cạnh tranh theo Điều 6 Luật đấu thầu 43/2013/QH13 và Điều 2 Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

- Các thông tin về gói thầu đều được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu;

- Việc đóng thầu, mở thầu và được làm rõ E-HSDT theo quy định (nếu có);

- Quá trình đánh giá E-HSDT không vượt thời gian quy định, có 01 nhà thầu đạt yêu cầu về tư cách hợp lệ và đáp ứng tất cả các yêu cầu của E-HSMT. Nhà thầu Công ty TNHH Thang máy được mời thương thảo hợp đồng với giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giá trị giảm giá là 749.100.000 VND, tiết kiệm được số tiền là 30.900.000 VNĐ so với giá gói thầu được duyệt theo Quyết định số NXBGD ngày 23/08/2022 của Nhà Xuất Bản Giáo Dục là 780.000.000 VNĐ;

4. Kiến nghị

Trên cơ sở kết quả đánh giá E-HSDT, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh phương kiến nghị Nhà Xuất Bản Giáo Dục phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu của gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thang máy Nhà Xuất Bản Giáo Dục

Stt

Tên nhà thầu

Thứ tự xếp hạng

Ghi chú

1

Công ty TNHH Thang máy

Hạng 1

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,

GIÁM ĐỐC

Xem thêm: MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT CHO GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA

Minh Phương Corp là Đơn vị

- Tư vấn lập dự án xin chủ trương

Tư vấn dự án đầu tư

- Tư vấn lập dự án kêu gọi đầu tư

- Lập và đánh giá sơ bộ ĐTM cho dự án

- Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

- Thi công Dự án Khoan ngầm

- Viết Hồ sơ Môi trường

+ Giấy phép Môi trường

+ Báo cáo Công tác bảo vệ Môi trường

+ Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường ĐTM

Tại sao nên chọn Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương ?

Công ty được hình thành trên cơ sở sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ kỹ thuật, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm.

Với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.

Là Đơn vị chuyên tư vấn và nhận thầu các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.

Tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lí, mang tính cạnh tranh cao.

Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:

Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.

Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng kí hợp đồng.

Đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: 0903 649 782

Hoặc gửi về email: nguyenthanhmp156@gmail.com