Bảng chào giá xin giấy phép môi trường dự án bệnh viện

Khảo sát, quan trắc, phân tích chất lượng môi trường hiện trạng và hoàn thành báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án Dự án Bệnh viện Tp.Hồ Chí Minh.

Bảng chào giá xin giấy phép môi trường dự án bệnh viện

  • Mã SP:gpmt_bv
  • Giá bán:359,300 vnđ Đặt mua

báo giá giấy phép môi trường, giá xin giấy phép môi trường bệnh viện, gpmt bệnh viện, xin gpmt bệnh viện, Chi phí lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 

ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN

PHẦN A. ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Dự án Bệnh viện Tp.Hồ Chí Minh.

2. Chủ đầu tư:.

3. Tổng vốn đầu tư:

4. Dự án nhóm: (Theo phân loại dự án đầu tư công – Luật đầu tư công)

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Quy mô đầu tư dự án:

Tổng diện tích 22.991 m2, số tầng cao: 12 tầng.

Quy mô giường bệnh:

+ Giai đoạn 1: 140 giường

+ Giai đoạn 2: 300 giường

7. Mục tiêu của Báo cáo:

- Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường Dự án Bệnh viện TP Hồ Chí Minh.

8. Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

9. Cấp thẩm định cấp giấy phép môi trường

   - UBND thành phố Hồ Chí Minh

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ

  1. Nhiệm vụ tổng quát

- Khảo sát, quan trắc, phân tích chất lượng môi trường hiện trạng và hoàn thành báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án Dự án Bệnh viện Tp.Hồ Chí Minh.

- Lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo phụ lục IX Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường.

  1. Nhiệm vụ chi tiết
    1. Quan trắc, lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường

* Quan trắc, lấy mẫu, phân tích chất lượng môi trường không khí và đất

- Công tác quan trắc, lấy mẫu môi trường không khí:

+ Thời gian thực hiện: 3 đợt, trong quá trình thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường của báo cáo (Căn cứ mục 3 chương III phụ lục IX nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022).

+ Số lần thực hiện: 01 ngày/đợt.

+ Nhân công khảo sát lấy mẫu: 03 người/ngày (02 nhân công đo chất lượng môi trường không khí; 01 nhân công ghi biên bản lấy mẫu, biểu ghi hiện trường theo quy định).

+ Vị trí lấy mẫu:

+ 01 mẫu tại 01 vị trí điểm đầu dự án

+ 01 mẫu tại 01 vị trí điểm giữa dự án

+ 01 mẫu tại 01 vị trí điểm cuối dự án

+ 01 mẫu tại vị trí giáp khu dân cư;

+ Thông số quan trắc: CO, NOx, SO2, Bụi, tiếng ồn, độ rung, độ ẩm, nhiệt độ, tốc độ gió.

* Công tác quan trắc, lấy mẫu môi trường đất:

+ Thời gian thực hiện: 3 đợt, trong quá trình thực hiện đánh giá hiện trạng môi trường (Căn cứ mục 3 chương III phụ lục IX nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022)

+ Số lần thực hiện: 01 ngày/đợt

+ Nhân công khảo sát lấy mẫu: 02 người/ngày (01 nhân công lấy mẫu đất; 01 nhân công ghi biên bản lấy mẫu, biểu ghi hiện trường theo quy định).

+ Vị trí lấy mẫu: 01 vị trí

+ Thông số quan trắc: As, Cd, Pb, Zn, Cu, Cr.

  1. Lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

- Xây dựng nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường theo phụ lục IX Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nội dung cụ thể như sau: báo giá giấy phép môi trường, giá xin giấy phép môi trường bệnh viện, gpmt bệnh viện, xin gpmt bệnh viện, Chi phí lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

Chương I. Thông tin chung về dự án đầu tư

- Tên chủ dự án

- Tên dự án đầu tư

- Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

- Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư

Chương II. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường

- Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch, khả năng chịu tải của môi trường

- Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

Chương III. Đánh giá hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án đầu tư

- Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

- Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

- Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

Chương IV: Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án đầu tư và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

- Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư

- Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

- Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

- Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Chương V: Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học

Chương VI: Nội dung đề nghị cấp, cấp lại giấy phép môi trường

- Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

- Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

- Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

Chương VII: Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình quan trắc môi trường của dự án

- Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình quan trắc môi trường của dự án đầu tư

- Chương trình quan trắc chất thải

- Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

giá xin giấy phép môi trường, giá xin giấy phép môi trường bệnh viện, gpmt bệnh viện, xin gpmt bệnh viện

Chương VIII: Cam kết của chủ dự án đầu tư

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời gian thực hiện và xin cấp phép: 95 ngày làm việc.

IV. SẢN PHẨM BÀN GIAO CHO CHỦ ĐẦU TƯ

Sau khi được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, đơn vị Tư vấn hoàn thiện hồ sơ bàn giao cho Chủ đầu tư như sau:

TT

Sản phẩm bàn giao

Số lượng

Ghi chú

1

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

01 bản chính

Theo Phụ lục VIII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022

2

Giấy phép môi trường do UBND tỉnh cấp

01 Bản chính

Theo Phụ lục II Mẫu 40 Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14

 

PHẦN B. DỰ TOÁN

1. Các căn cứ lập dự toán

- Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

- Quyết định 1966/QĐ-BNTMT ngày 30/07/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực môi trường do Bộ tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách nhà nước năm 2019 (theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng).

- Nghị quyết 10/2022/NQ-HĐND về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do HĐND TP.HCM ban hành ngày 08/7/2022;

- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của Chủ đầu tư và năng lực của Công ty cổ phần Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Minh Phương.

2. Dự toán chi phí tư vấn giấy phép môi trường bệnh viện

                                                                   CHI PHÍ CHUYÊN GIA                                         Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung chi tiết

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 
 

1

Công tác ngoại nghiệp

 

 

 

6.840.000

Khối lượng công nhóm, vận dụng Bảng 32 Thông tư 02/2017/TT-BTNMT ngày 07/3/2017 Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường;
 Mức lương tháng (cột 5) áp dụng theo Bảng 6.3 phụ lục VI thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 

1.1

Công tác khảo sát phạm vi dự án, thu thập và cập nhật bổ sung sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

Công

1,0

1.500.000

1.500.000

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

1,0

1.150.000

1.150.000

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

1,0

770.000

770.000

 

1.2

Công tác thu thập các tài liệu cần thiết cho việc đề xuất cấp giấy phép môi trường

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

Công

1,0

1.500.000

1.500.000

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

1,0

1.150.000

1.150.000

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

1,0

770.000

770.000

 

2

Công tác nội nghiệp

 

 

 

276.480.000

 

2.1

Rà soát và cập nhật bổ sung các văn bản chính sách liên quan

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

Công

1,0

1.500.000

1.500.000

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

1,0

1.150.000

1.150.000

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

1,0

770.000

770.000

 

2.2

Tổng hợp số liệu, tài liệu đã được thu thập, khảo sát trong quá trình đi thực địa

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

Công

2,0

1.500.000

3.000.000

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

2,0

1.150.000

2.300.000

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

2,0

770.000

1.540.000

 

2.3

Tổng hợp, đề xuất các nội dung đề nghị cấp giấy phép môi trường

 

 

 

 

 

(1)

Nội dung đánh giá tác động môi trường giai đoạn triển khai xây dựng

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

Công

10,0

1.500.000

15.000.000

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

10,0

1.150.000

11.500.000

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

10,0

770.000

7.700.000

 

(2)

Nội dung đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu giai đoạn triển khai xây dựng

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

Công

10,0

1.500.000

15.000.000

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

10,0

1.150.000

11.500.000

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

10,0

770.000

7.700.000

 

(3)

Nội dung đánh giá tác động môi trường giai đoạn dự án đi vào vận hành

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

Công

10,0

1.500.000

15.000.000

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

10,0

1.150.000

11.500.000

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

10,0

770.000

7.700.000

 

(4)

Nội dung đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu giai đoạn dự án đi vào vận hành

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

Công

10,0

1.500.000

15.000.000

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

10,0

1.150.000

11.500.000

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

10,0

770.000

7.700.000

 

(5)

Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

Công

5,0

1.500.000

7.500.000

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

5,0

1.150.000

5.750.000

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

5,0

770.000

3.850.000

 

(6)

Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

Công

5,0

1.500.000

7.500.000

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

5,0

1.150.000

5.750.000

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

5,0

770.000

3.850.000

 

(7)

Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

Công

5,0

1.500.000

7.500.000

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

5,0

1.150.000

5.750.000

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

5,0

770.000

3.850.000

 

2.4

Tổng hợp, lên kế hoạch vận hành thử nghiệm công tình xử lý chất thải và chương trình quan trắc môi trường của dự án

 

 

 

 

 

(1)

Tổng hợp, lên kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

Công

5,0

1.500.000

7.500.000

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

5,0

1.150.000

5.750.000

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

5,0

770.000

3.850.000

 

(2)

Chương trình quan trắc chất thải

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án

Công

1,0

1.500.000

1.500.000

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

1,0

1.150.000

1.150.000

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

1,0

770.000

770.000

 

2.5

Xây dựng sơ đồ

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

5,0

1.150.000

5.750.000

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

5,0

770.000

3.850.000

 

2.6

Tổng hợp chuyên đề, viết báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

10,0

1.150.000

11.500.000

 

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

10,0

770.000

7.700.000

 

 

2.7

Chỉnh sửa sau họp hội đồng (chỉnh sửa nội dung báo cáo theo các ý kiến thành viên hội đồng)

 

 

 

 

 

 

 

Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn

Công

15,0

1.150.000

17.250.000

 

 

 

Chuyên gia tư vấn đảm nhiệm công việc chuyên môn

Công

15,0

770.000

11.550.000

 

 

 

CỘNG TRƯỚC THUẾ (1+2)

283.320.000

 

 

Trên đây là thông tin về bài viết bảng chào giá xin giấy phép môi trường dự án bệnh viện mà công ty Minh Phương đã thực hiện. Để được tư vấn và báo giá chi tiết hơn về giá xin giấy phép môi trường bệnh viện. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được các chuyên gia tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất!

 

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1