Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án bất động sản

Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án bất động sản hai Bên hợp tác trên tinh thần cùng có lợi và hỗ trợ lẫn nhau, trường hợp trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này

Ngày đăng: 13-03-2019

6,153 lượt xem

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------o0o-----------

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC ĐẦU TƯ KINH DOANH

SỐ  …..   /2019/HĐHTKD

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào nhu cầu các Bên.

Hôm nay, ngày……….  tháng 03 năm 2019., tại Công ty TNHH BĐS Hùng Phước,  Chúng tôi gồm có:

MỘT BÊN LÀ: CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HÙNG PHƯỚC

Đại diện bởi: Ông Lê Hồng  ;  

Chức vụ: Giám đốc

Trụ sở chính: thửa đất 33, tờ bản đồ số 10, tổ 8A, Khu phố 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương .

Điện thoại:

Sau đây gọi tắt là Bên A

VÀ MỘT BÊN LÀ: …

Đại diện bởi: .

Chức vụ: .

Trụ sở chính: .

Điện thoại:

Sau đây gọi tắt là Bên B

Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án bất động sản

Sau khi bàn bạc, thoả thuận các bên thống nhất các nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG.

Bên A và Bên B cùng hợp tác kinh doanh trong các lĩnh vực:

o Xây dựng khu dân cư đô thị mới

Hai Bên hợp tác theo cách thức:

o Góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

 

Địa điểm hợp tác tại: phường  Mỹ Phước, thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương;

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có thời hạn là 50 năm.

Tính bắt đầu kể từ ngày có hiệu lực (tức là ngày ….tháng 03 năm 2019 đến hết ngày….. tháng 03 năm 2069)

Nếu hết thời hạn trên mà việc hợp tác kinh doanh mang lại kết quả tốt hai Bên sẽ tiếp tục thoả thuận và ký bằng văn bản thay thế Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Đối với Bên A:

1. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất … m2

Đối với Bên B

1. Góp vốn bằng tiền mặt ……….

ü Đợt 1 góp ……

ü Đợt 2 góp ….

ü Đợt 3 góp ….

ü Đợt 4 góp …..

Tất cả khách hàng được coi là nguồn khách hàng chung và là cơ sở phân chia lợi nhuận.

ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC PHÂN CHIA LỢI NHUẬN:

o Bên A hưởng:  Quyến quản lý dự án

o Bên B hưởng: Căn hộ góp vốn theo giá trị căn hộ góp vốn

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của Bên A nếu các yêu cầu đó là hợp lý và phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty;

Được phân chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp;

Được thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh của dự án;

Được tham gia các cuộc họp liên quan đến việc xử lý các công việc kinh doanh của dự án.

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để xin cấp phép cho dự án theo quy định của Hợp đồng này;

Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất góp vốn thành đất công nghiệp;

Thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để xin giấy phép xây dựng;

Được phân chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ vốn góp.

 

ĐIỀU 7:VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng một trong các Bên vi phạm các thoả thuận trong Hợp đồng này thì Bên kia có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn. Bên vi phạm sẽ bị phạt vi phạm với số tiền là:50% tiền góp vốn và bồi thường các thiệt hại phát sinh đối với Bên bị vi phạm.

ĐIỀU 8: CÁC TRƯỜNG HỢP CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:

o Hết thời hạn qui định của Hợp đồng;

o Theo sự thoả thuận của các Bên.

ĐIỀU  9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hai Bên hợp tác trên tinh thần cùng có lợi và hỗ trợ lẫn nhau, trường hợp trong qúa trình thực hiện Hợp đồng này nếu xảy ra bất kỳ sự bất đồng nào, Bên nảy sinh bất đồng sẽ thông báo cho Bên kia bằng văn bản. Hai Bên sẽ thương lượng để giải quyết các bất đồng đó. Trường Hợp các Bên không tự thương lượng được thì sự việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

ĐIỀU 10: THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Sau 30 ngày kể từ ngày hai Bên đã thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các Điều khoản trong Hợp đồng này, mà không có vướng mắc gì thì Hợp đồng coi như đã được thanh lý.

ĐIỀU 11: HIỆU LỰC VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hai Bên cam kết thực hiện các điều khoản trong Hợp đồng này. Các qui định khác không qui định trong hợp đồng này các Bên cam kết thực hiện theo qui định của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng này được lập thành 4 bản, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 01 bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau.  

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:  02-01 /HĐTV-MP-NN

(V/v:  Dịch vụ lập dự án đầu tư “Khu du dân cư đô thị mới Dương Hùng Phước tại phường Mỹ Phước, thị xã Bến cát, tỉnh Bình Dương)

Căn cứ:

· Bộ Luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

· Luật Thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6  năm 2005;

· Nhu cầu của Công ty TNHH Bất động sản Mỹ Phước và khả năng cung ứng dịch vụ của Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương.

Hôm nay, ngày    tháng  11 năm 2018, tại trụ sở Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư & Thiết Kế Xây Dựng Minh Phương, Chúng tôi gồm các Bên:

Bên A:

Tên đơn vị

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HÙNG PHƯỚC

Địa chỉ

:  thửa đất 336, tờ bản đồ số 20, tổ 8A, Khu phố 3, Phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Người đại diện

:   Ông Lê Hồng   ;  Chức vụ:    Giám đốc

Điện thoại

 

        Mã số thuế       :     

      

Bên B:  

Tên đơn vị

: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ trụ sở chính

: P.2.14 Chung Cư B1 Trường sa,  P. 17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

: 28B Mai Thị Lựu, P. Đakao, Q1, TP.HCM.

Người đại diện

: Ông Nguyễn Văn Thanh Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại

: (08)22 142 126 Fax: (08)39 118 579

Tài khoản ngân hàng

: 182494339 tại ngân hàng ACB, CN Thị Nghè , TP. HCM

 

 

- Tài khoản cá nhân : Nguyễn Văn Thanh - stk: 92558669 tại ngân hàng ACB, CN Thị Nghè , TP. HCM.

Đã thỏa thuận, đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Bên B

- Lập báo cáo đầu tư dự án Khu dân cư đô thị mới Dương Hùng Phước tại phường  Mỹ Phước, thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương;

- Soạn thảo hồ sơ trình UBND huyện chấp thuận địa điểm xây dựng dự án và chủ trương đầu tư dự án.

2. Bên A

Cung cấp thông tin và hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án và phối hợp với Bên B trong quá trình thực hiện công việc.

HỒ SƠ KÈM THEO

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư bao gồm:

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ( Bên A thực hiện)

+ Đề xuất dự án đầu tư; ( Bên B thực hiện)

+ Bản sao báo cáo tài chính 2 năm 2016, 2017 của công ty; ( Bên A thực hiện)

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;( Bên B thực hiện)

- Các hồ sơ liên quan khác: Hỗ trợ bên A bảo vệ dự án với UBND huyện (Bên B thực hiện)

+ Thuyết minh dự án đầu tư Khu đô thị, đính kèm Bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể; ( Bên B thực hiện)

+ Bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất (do phòng tài nguyên môi trường huyện thực hiện).

ĐIỀU 2 : TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian bắt đầu: Ngay sau khi ký hợp đồng và Bên A cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng cho Bên B và chuyển tiền tạm ứng.

2. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Dự kiến trong vòng 20 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng và Bên A phải cung cấp đủ các tài liệu liên quan đến việc thực hiện dự án.

 

 ĐIỀU 3:  CHI PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá trị hợp đồng: 160.000.000 đồng

 (Phí trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT).

2. Phương thức thanh toán:

Chia thành 02 đợt, cụ thể như sau:

· Đợt 1: Bên A ứng trước cho Bên B số tiền là: 115.000.000 VND (Một trăm mười lăm triệu đồng) ngay sau khi ký hợp đồng.

· Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B tương ứng với số tiền là: 45.000.000 VND (Bốn mươi lăm triệu đồng) cho Bên B ngay sau khi hoàn thành báo cáo Dự án đầu tư, sau khi nhật được tiền Bên B gửi 07 bộ HS dự án đã hoàn thành cho bên A. Kèm theo file mềm liên quan đến dự án.

3. Hình thức thanh toán: Phí này sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (số tài khoản ghi ở phần thông tin Bên B).

 

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Trách nhiệm của Bên A

· Bảo đảm cung cấp kịp thời và đầy đủ cho Bên B toàn bộ hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan;

· Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B trong quá trình làm hồ sơ;

· Trao đổi, bàn bạc với Bên B, giải quyết các vướng mắc trong quá trình làm hồ sơ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc mà hai Bên đã thống nhất;

· Thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho Bên B.

 

2. Trách nhiệm của Bên B:

· Hoàn thành báo cáo dự án đầu tư cho Bên A đúng với tiến độ và nội dung mà hai Bên đã thống nhất;

· Hiểu rõ nội dung và yêu cầu của Bên A, thực hiện công việc đạt yêu cầu của Bên A;

· Phối hợp với Bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng để dự án đạt được yêu cầu mong muốn;

· Chỉnh sửa hồ sơ sau khi có ý kiến của các sở ban ngành.

 

ĐIỀU 5:   BẢO MẬT

1. Bên B phải lưu giữ chặt chẽ, cẩn mật bất cứ thông tin kỹ thuật và tài liệu nào do Bên A đã cung cấp, cũng như các tài liệu, thông tin có liên quan khác do Bên B thực hiện theo Hợp đồng tuân theo các quy chế bảo mật của Nhà nước Việt Nam.

2. Bên B phải có sự cho phép bằng văn bản của Bên A trước khi công bố, phát hành công khai các thông báo có liên quan đến Hợp đồng này.

3. Mọi tài liệu/nội dung tài liệu Bên A bàn giao cho Bên B được xem như là tài sản của Bên B và Bên B có toàn quyền sử dụng cho mục đích công việc nêu trong Điều 1 hợp đồng này.

 

ĐIỀU 6: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn có thể phát sinh giữa hai Bên trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được ưu tiên giải quyết bằng phương thức thương lượng, hòa giải trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi;

2. Trường hợp các tranh chấp Hợp đồng (nếu có) không thể giải quyết thỏa đáng bằng phương thức nếu tại Điều 6.1, thì sự việc tranh chấp sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Kinh tế, TP. HCM.

3. Luật áp dụng: Pháp luật Việt Nam;

4. Hai Bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng;

5. Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ 02 bản.

Xem thêm Dự án đầu tư

 

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1