Mẫu đề án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ

Mục tiêu đề án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí trong rừng phòng hộ là xác định và phát huy các giá trị tiềm năng như cảnh quan tự nhiên, các giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh hiện có trong diện tích rừng do Ban quản lý RPH Lang Chánh được giao quản lý;

Ngày đăng: 21-03-2023

576 lượt xem

ĐỀ ÁN DU LỊCH SINH THÁI, NGHỈ DƯỠNG, GIẢI TRÍ TRONG RỪNG PHÒNG HỘ BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ

1.1. Mục tiêu, đối tượng, phạm vi và nhiệm vụ của đề án

1. Mục tiêu xây dựng đề án

Mục tiêu đề án là xác định và phát huy các giá trị tiềm năng như cảnh quan tự nhiên, các giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh hiện có trong diện tích rừng do Ban quản lý RPH Lang Chánh được giao quản lý;

Đề án khu du lịch sinh thái giải trí trong rừng phòng hộ

Rừng phòng hộ Lang Chánh 

1.1.2. Đối tượng

 • Các điều kiện và tiềm năng du lịch thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và tâm linh trong rừng của Ban quản lý RPH Lang Chánh và vùng phụ cận.

 • Các hoạt động du lịch và các nguồn lực cho phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, tâm linh, nghỉ dưỡng và giải trí tại Ban quản lý RPH Lang Chánh.

1.1.3. Thời gian nghiên cứu và phạm vi thực hiện đề án

1.1.4. Nhiệm vụ của đề án

a. Tổ chức nghiên cứu, khảo sát tiềm năng, đánh giá hiện trạng việc khai thác, phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, tâm linh và chăm sóc sức khỏe trong rừng của Ban quản lý RPH Lang Chánh và vùng phụ cận

Tiến hành khảo sát, đánh giá và xác định các giá trị tự nhiên để phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, tâm linh, chăm sóc sức khỏe và giải trí tại Ban quản lý RPH Lang Chánh bao gồm: các cảnh quan thiên nhiên, một số yếu tố về địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái, đa dạng sinh học và các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh, chăm sóc sức khỏe và giải trí cho mục đích phát triển du lịch.

Đánh giá và xác định các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh để phát triển DLST tại Ban quản lý RPH Lang Chánh bao gồm: di tích lịch sử - văn hóa, di tích lịch sử, di tích tâm linh, khảo co, kiến trúc; giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian và các giá trị văn hóa khác có thể được sử dụng cho mục đích du lịch.

Đánh giá hiện trạng hoạt động du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, tâm linh tại RPH Lang Chánh và phụ cận: Hiện trạng về lượng khách, cơ sở vật chất, dịch vụ, công tác to chức quản lý, doanh thu, thành phần và đặc điểm khách du lịch, hiện trạng đầu tư, công tác quảng bá đã được thực hiện.

Phân tích và đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, tâm linh của Ban quản lý RPH Lang Chánh: Hệ thống giao thông, thị trường khách du lịch tiềm năng, sản phẩm và loại hình du lịch tiềm năng, xu hướng phát triển du lịch, chủ trương của tỉnh về phát triển du lịch…

b. Đề xuất giải pháp phát triển DLST, nghỉ dưỡng và giải trí trong rừng phòng hộ Ban quản lý RPH Lang Chánh

Xác định cụ thể các hình thức to chức kinh doanh các hoạt động DLST, văn hóa, lịch sử, tâm linh, chăm sóc sức khỏe và giải trí tại Ban quản lý RPH Lang Chánh đồng thời đưa ra các giải pháp về cơ chế, chính sách, kêu gọi đầu tư, giải pháp về áp dụng khoa học, giải pháp để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, tâm linh, chăm sóc sức khỏe và giải trí, giải pháp về nhân lực, xúc tiến – quảng bá, các giải pháp về bảo tồn thiên nhiên và giáo dục môi trường.

1.2. Bố cục của đề án

 • Phần thứ mở đầu: Sự cần thiết và căn cứ pháp lý

 • Phần thứ hai: Hiện trạng tài nguyên du lịch và các sản phẩm DLST, nghỉ dưỡng, giải trí trong RPH Lang Chánh.

 • Phần thứ ba: Phương án Phát triển DLST, nghỉ dưỡng, giải trí trong RPH Ban quản lý RPH Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

 • Phần thứ tư: Tổ chức thực hiện.

 • Phần thứ năm: Kết luận và kiến nghị.

PHẦN THỨ BA: PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI, NGHỈ DƯỠNG, GIẢI TRÍ TRONG RỪNG PHÒNG HỘ LANG CHÁNH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2040

3.1. Quan điểm và định hướng phát triển

Quan điểm phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, văn hóa, lịch sử và tâm linh trong Rừng phòng hộ Lang Chánh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 như sau:

 • Phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, văn hóa, lịch sử và tâm linh phải phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế chung của tỉnh Thanh Hóa, của huyện Lang Chánh và phù hợp với Phương án quản lý rừng bền vững của Rừng phòng hộ Lang Chánh đã được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt18.

 • Phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử và tâm linh phải tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý rừng phòng hộ và các văn bản pháp luật có liên quan.

 • Phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử và tâm linh là một nhiệm vụ quan trọng, ho trợ tài chính và góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn thiên nhiên và quản lý, bảo vệ rừng của Rừng phòng hộ Lang Chánh.

 • Đầu tư phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử và tâm linh cần góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với thiên nhiên, đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng; tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho cộng đồng vùng đệm.

 • Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, văn hóa, lịch sử và tâm linh theo hướng chuyên nghiệp, có trọng tâm và phù hợp với tiềm năng. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về yếu tố tự nhiên và văn hóa của địa phương.

 • Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường liên doanh liên kết và cho thuê môi trường rừng để huy động các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển du lịch.

 • Việc đầu tư xây dựng các điểm, tuyến du lịch, các công trình du lịch phải hài hoà với thiên nhiên và cảnh quan, văn hóa của địa phương.

 • Phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử và tâm linh theo hướng bền vững, gắn liền và ho trợ cho công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đoi khí hậu, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

3.2. Mục tiêu đề án 

3.2.1. Mục tiêu chung:

Bảo tồn và phát huy bền vững các hệ sinh thái rừng, cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng gắn với bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc khảo sát, đánh giá các tiềm năng, thế mạnh trong việc khai thác, phát triển khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ Lang Chánh; đồng thời, tiếp tục thu hút, kêu gọi đầu tư để thực hiện công tác phát triển rừng gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao và cải thiện đời sống của nhân dân địa phương và giảm nghèo bền vững.

3.2.2. Mục tiêu cụ thể

 • Xây dựng được các luận cứ và cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc lập đề án.

 • Đánh giá được hiện trạng tài nguyên du lịch tự nhiên và văn hóa, danh thắng và di tích lịch sử, tâm linh để phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp trong RPH Lang Chánh.

 • Xây dựng các tuyến, các điểm du lịch sinh thái, lịch sử và tâm linh phù hợp với tiềm năng sẵn có và đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch.

 • Định hướng cho việc lập dự án đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí

 • Định hướng các giải pháp thu hút đầu tư, quảng bá và phát triển các hoạt động du lịch;

 • Đinh hướng cho việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thu hút khách, tạo việc làm và nâng cao thu nhập.

 • Đưa ra lộ trình đầu tư các dự án ưu tiên và các giải pháp to chức thực hiện.

 • Tạo điều kiện để nhân dân địa phương tham gia các loại hình du lịch, thông qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và văn hóa tinh thần; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học.

3.2.3. Một số chỉ tiêu cụ thể

Đề án phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, lịch sử và tâm linh của Rừng phòng hộ Lang Chánh được phê duyệt sẽ trực tiếp thúc đẩy hoạt động du lịch trong Rừng phòng hộ và du lịch ở huyện Lang Chánh.

Nếu Đề án được phê duyệt và các giải pháp phát triển du lịch của Rừng phòng hộ Lang Chánh được thực hiện theo đúng kế hoạch, dự kiến đến năm 2025 và 2030 sẽ đạt được các mục tiêu phát triển du lịch như sau:

Mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2025:

 • Thu hút được ít nhất 3 nhà đầu tư để liên doanh, và thuê môi trường rừng để phát triển du lịch trong Rừng phòng hộ Lang Chánh. Hoàn thành đầu tư phát triển và đưa vào hoạt động, khai thác du lịch đối với toàn bộ 06 điểm du lịch, 18 điểm tham và 13 tuyến du lịch nội vùng và 08 tuyến kết nối ngoại vi;

 • Thu hút được ít nhất 50.000 lượt khách du lịch/năm trong đó số lượng khách quốc tế tối thiểu chiếm 5% tong số du khách. Tỷ lệ du khách ở lại lưu trú qua đêm chiếm 20% tong số du khách.

 • Tong thu từ hoạt động du lịch hàng năm đạt ít nhất 60 tỷ đồng; trong đó nguồn thu từ hoạt động cho thuê môi trường rừng hàng năm đạt ít nhất 600 triệu đồng.

 • Tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 1.150 lao động, trong đó có khoảng 450 lao động trực tiếp và 700 lao động gián tiếp.

 • Môi trường tại các làng, bản tham gia cung ứng dịch vụ du lịch được cải thiện và kiểm soát. Cụ thể: 99% các hộ đều có nhà vệ sinh tự hoại và thu gom rác thải, nước thải theo quy định.

Mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2030:

 • Thu hút được thêm ít nhất 2 nhà đầu tư để liên doanh, và thuê môi trường rừng để phát triển du lịch trong Rừng phòng hộ Lang Chánh; Mởi rộng, phát triển các hạng mục, nâng cấp các công trình phục vụ khai thác du lịch tại các điểm, tuyến du lịch.

 • Thu hút được ít nhất 100.000 lượt khách du lịch/năm trong đó số lượng khách quốc tế tối thiểu chiếm 8% tong số du khách. Tỷ lệ du khách ở lại lưu trú qua đêm chiếm 28% tong số du khách.

 • Tong thu từ hoạt động du lịch hàng năm đạt ít nhất 80 tỷ đồng; trong đó nguồn thu từ hoạt động cho thuê môi trường rừng hàng năm đạt ít nhất 800 triệu đồng.

 • Tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 2.500 lao động, trong đó có khoảng 1.000 lao động trực tiếp và 1.500 lao động gián tiếp; các lao động được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.

 • Môi trường tại các làng bản tham gia cung ứng dịch vụ du lịch được cải thiện và kiểm soát. Cụ thể: 100% các hộ đều có nhà vệ sinh tự hoại và thu gom rác thải, nước thải theo quy định

Dự kiến đến năm 2040 sẽ đạt được các mục tiêu phát triển bao gồm:

 • Thu hút được ít nhất thêm 5 nhà đầu tư để liên doanh, liên kết và thuê môi trường rừng để phát triển du lịch trong Rừng phòng hộ Lang Chánh.

 • Thu hút được ít nhất 150.000 lượt khách du lịch/năm; trong đó số lượng khách quốc tế tối thiểu chiếm 15% tong số du khách. Tỷ lệ du khách ở lại lưu trú qua đêm chiếm 32% tong số du khách.

 • Tong thu từ hoạt động du lịch hàng năm đạt ít nhất 120 tỷ đồng; trong đó nguồn thu từ hoạt động cho thuê môi trường rừng hàng năm đạt ít nhất 1,2 tỷ đồng.

 • Tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 4.000 lao động, trong đó có khoảng 1.500 lao động trực tiếp và 2.500 lao động gián tiếp; các lao động đều được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ;

Các tiêu chí dự báo số lượng du khách đến du lịch tại các điểm Du lịch trong Rừng phòng hộ Lang Chánh:

 • Phạm vi để tính số lượng khách đến tham quan: Chỉ tính trên các điểm du lịch thuộc địa phận của RPH Lang Chánh quản lý (Thác Ma Hao - Bản Năng Cát (Tuy Bản Năng Cát không nam trong địa phận của RPH Lang Chánh nhưng được tính chung số liệu khách đến Ma Hao; Thác Hón Lối; Điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Pù Rinh, Làng Thiền (Đội 5 cũ); Đền mẫu Chúa Thượng Ngàn - Đỉnh Pù Rinh; Đền Lê Lợi). Số lượng khách tham quan các điểm này năm 2018 là 26.500 khách/năm).

 • Dự báo số lượng khách đã dựa trên tỷ phát triển du lịch hiện tại các điểm tham quan trong Rừng phòng hộ, sức chứa các điểm du lịch nếu được phát triển theo Đề án, xu hướng và dự báo phát triển du lịch của tỉnh; ảnh hưởng của COVID-19 và một số yếu tố khác.

 • Giai đoạn 2021-2025: Dự báo sẽ là giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình du lịch nên lượng khách tăng hàng năm sẽ không cao (ngoài ra còn bị ảnh hưởng nặng nề của COVID-19).

 • Giai đoạn 2025-2030: Dự báo sẽ là giai đoạn khai thác du lịch của các điểm du lịch sinh thái trong RPH Lang Chánh. Nên sẽ có sự gia tăng đột biến về số lượng du khách.

 • Các giải pháp đảm bảo đạt được các mục tiêu về số lượng du khách nhưng vẫn đảm bảo giảm thiểu tác động tiêu cực đến rừng và tài nguyên thiên nhiên của RPH Lang Chánh: (i) Các điểm du lịch được đầu tư trong RPH Lang Chánh sẽ đầu tư về chất lượng phục vụ nham tăng doanh thu bang việc cung cấp các dịch vụ cao cấp, thu hút du khách ở lại lưu trú; (ii) Các điểm du lịch đại chúng được bố trí bên ngoài diện tích rừng nguyên sinh trong RPH Lang Chánh.

3.3. Dự báo các yếu tố tác động đến phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí Rừng phòng hộ Lang Chánh

3.4.Thuyết minh phương án phát triển các tuyến du lịch

 1. Nguyên tắc, tiêu chí chung lựa chọn các tuyến du lịch

Tuyến du lịch là lộ trình liên kết các khu du lịch, điểm du lịch, điểm tham quan, cơ sở cung cấp các dịch vụ du lịch, gắn với các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không. Các tuyến du lịch được xem là những sản phẩm du lịch đặc biệt, việc xác định các tuyến du lịch phải dựa vào một số tiêu chí nhất định để đảm bảo được tính hấp dẫn cao của sản phẩm du lịch. Cũng như việc lựa chọn và xây dựng các điểm, việc lựa chọn và phát triển các tuyến du lịch cũng cần tuân thủ các nguyên tắc và có tiêu chí lựa chọn nhất định.

Đề án khu du lịch sinh thái giải trí rừng phòng hộ

Đề án phát triển khu du lịch sinh thái giải trí trong rừng phòng hộ

a. Nguyên tắc

Tuyến du lịch được lựa chọn là tuyến có khả năng kết nối ít nhất 2 điểm du lịch hoặc 2 điểm điểm tham quan trở lên; có khả năng hấp dẫn khách du lịch; mang lại lợi ích hài hòa và lâu dài đối với các các bên tham gia hoạt động du lịch.

b. Tiêu chí

 • Có sức hấp dẫn và có điểm nhấn noi bật về cảnh quan thiên nhiên, các đặc điểm văn hóa - xã hội, tâm linh và lịch sử;

 • Có khả năng kết nối các điểm du lịch và điểm tham quan;

 • Có điều kiện về cơ sở hạ tầng tốt, dễ tiếp cận tới các điểm tham quan trên tuyến;

 • Có nhiều hoạt động trải nghiệm các giá trị tự nhiên, giá trị sinh thái;

 • Có thể cung ứng nhiều vụ chất lượng với giá cả phù hợp;

 • Có thể gắn với các hoạt động giáo dục và nâng cao nhận thức về thiên nhiên, về da dạng sinh học;

 • Không khí trong lành, cảnh quan tự nhiên đẹp và gắn với văn hóa dân tộc;

 • Đạt hiệu quả tối ưu trong quá trình xây dựng và khai thác;

 • Có khả năng khai thác với khoảng thời gian thích hợp;

 • Đảm bảo về an ninh, an toàn cho du khách.

3.5.2. Định hướng phát triển các tuyến du lịch trong RPH Lang Chánh.

Có 2 loại tuyến du lịch là tuyến du lịch nội vùng và tuyến du lịch liên vùng. Sau khi hình thành và phát triển on định các tuyến du lịch nội vùng trong tương lai BQL RPH Lang Chánh sẽ kết nối và mở rộng các tuyến du lịch liên vùng như các tuyến du lịch kết nối với các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh như: Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Vườn Quốc gia Bến En, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh…; các tuyến du lịch kết nối với điểm đến của các tỉnh lân cận như: Mai Châu (Hòa Bình), Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu du lịch sinh thái Quỳ Châu (Nghệ An)…

3.5.3. Các tuyến du lịch nội vùng

Trước mắt việc lựa chọn các tuyến du lịch nội vùng sẽ giúp BQL RPH Lang Chánh dễ dàng kết nối các điểm du lịch, các điểm tham quan để to chức du lịch cũng như đảm bảo an ninh và an toàn cho du khách. Dựa trên các tiêu chí về lựa chọn các tuyến du lịch, RPH Lang Chánh đã xác định được 13 tuyến du lịch chính và được phân loại theo 3 nhóm tuyến du lịch:

Nhóm 1: Các tuyến du lịch sinh thái văn hoá

 1. Tuyến số 1: Pù Rinh/Năng Cát - Đỉnh Pù Rinh A (1,282m);

 2. Tuyến số 2: Pù Rinh/Năng Cát - Thác Mây - Thác 7 tầng;

 3. Tuyến số 3: Pù Rinh/Năng Cát - Thung Bang.

 4. Tuyến số 4: Pù Rinh/Năng Cát - Thác xanh - Thác đá đen.

 5. Tuyến số 5: Thác Xanh – Làng Thiền - Đỉnh Ba Chóp (đền Mẫu).

Nhóm 2: Các tuyến du lịch văn hoá sinh thái

 1. Tuyến số 6: N.Cát/Pù Rinh-Làng 327/Đ.Hoa Hồng- T.Ma Hao-Đền Mẫu;

 2. Tuyến số 7: Làng Oi-Thác ông, Thác Bà-Đền Lê Lợi

 3. Tuyến số 8: Chùa Mèo - Làng Oi-Cầu treo Làng Bượn-Hồ sen Làn Bượn;

 4. Tuyến số 9: Đền Tên Púa - Thác Hón Lối - Làng Húng.

Nhóm 3: Các tuyến trải nghiệm thiên nhiên

 1. Tuyến số 10: Pù Rinh - Thác Xanh – Làng Thiền;

 2. Tuyến số 11: Pù Rinh - Làng Thiền – đỉnh Pù Rinh B (1,087m);

 3. Tuyến số 12: Pù Rinh - Làng Thiền – Pù Pa Mứt (1200m).

 4. Tuyến số 13: Pù Rinh - Làng Thiền – Đỉnh Chí Linh.

 1. Nhóm các tuyến du lịch sinh thái văn hóa: Các tuyến du lịch sinh thái văn hoá là các tuyến du lịch có điểm đến cuối hoặc có hoạt động du lịch dựa trên văn hoá địa phương làm chủ đạo, trong đó có kết hợp với các hoạt động khám phá thiên nhiên;

 2. Nhóm các tuyến du lịch văn hóa sinh thái: Các tuyến du lịch văn hoá sinh thái có điểm cuối hoặc có hoạt động du lịch dựa trên việc trải nghiệm thiên nhiên là chính, trong đó có lồng ghép các hoạt động khám phá văn hoá địa phương;

 3. Nhóm du lịch trải nghiệm thiên nhiên: Các tuyến du lịch trải nghiệm thiên nhiên là các tuyến du lịch dựa trên việc khai thác thiên nhiên là chính, trong đó mang tới cho du khách được trải nghiệm và hoà mình với thiên nhiên hoang dã.

Việc quy hoạch các tuyến nêu trên là các tuyến du lịch chính của Rừng phòng hộ Lang Chánh. Trên thực tế, tuỳ thuộc vào điểm xuất phát của du khách sẽ có các tuyến phụ nhưng sẽ đi qua các điểm du lịch của tuyến chính nêu trên.

3.5.4.Thuyết minh chi tiết các tuyến du lịch tại RPH Lang Chánh

 1. Các tuyến du lịch nội vùng

a.Nhóm các tuyến du lịch sinh thái văn hoá

- Tuyến số 1: Pù Rinh/Năng Cát - Đỉnh Pù Rinh A (1,282m)

Bảng 19: Tuyến số 1: Pù Rinh/Năng Cát - Đỉnh Pù Rinh A

Tên tuyến                    Pù Rinh hoặc Năng Cát - Đỉnh Pù Rinh A.

Loại hình du lịch trên tuyến

Các điểm tham quan, trải nghiệm trên tuyến

Phương tiện sử dụng du lịch trên tuyến

Nhóm khách hàng

Ưu tiên

 • Du lịch cộng đồng;

 • Du lịch sinh thái - trải nghiệm thiên nhiên.

 • Du lịch khám phá/mạo hiểm leo núi.

 • Pù Rinh Ecolodge: Thưởng thức không khí trong lành vào sáng sớm, nghe chim hót, tham gia các hoạt động vui chơi...Tham và tìm hiểu về các khu rừng đa mục địch (Sưa đỏ, Gioi Ăn hạt...), chụp ảnh lưu niệm ;

 • Năng Cát: Tham quan cảnh quan làng bản, trải nghiệm các nét văn hoá các dân tộc, ẩm thực và lưu trú tại bản người Thái.

 • Ngắm nhìn, chụp ảnh và trải nghiệm thiên nhiên tại thác Mây, thác 7 tầng.

 • Đỉnh Pù Rinh: cắm trại nghỉ ngơi, ăn trưa, tham gia các hoạt động khám phá và diễn giải về thiên nhiên; ngắm cảnh từ đỉnh cao, tham gia tìm hiểu về các hệ sinh thái rừng tự nhiên trên đỉnh cao.

 • Đi bộ, leo núi.

 • Khách thích mạo hiểm, khám phá và trải nghiệm thiên nhiên (lưu ý là cần có sức khoẻ tốt, có khả năng đi bộ dài và leo núi)

Chiều dài tuyến          6 km đi xuyên rừng

Thời gian                    8 -10 tiếng đi và về trong ngày.

2 ngày 1 đêm nếu cắm trại và nghỉ lại

- Tuyến số 2: Pù Rinh/Năng Cát - Thác Mây - Thác 7 tầng

Bảng 20: Tuyến số 2: Pù Rinh/Năng Cát - Thác Mây - Thác 7 tầng

Tên tuyến                   Pù Rinh hoặc Năng Cát - Thác Mây - Thác 7 tầng

Loại hình du lịch trên tuyến

Các điểm tham quan, trải nghiệm trên tuyến

Phương tiện sử dụng du lịch trên tuyến

Nhóm khách hàng

ưu tiên

 • Du lịch cộng đồng;

 • Du lịch trải nghiệm thiên nhiên.

 • Pù Rinh Ecolodge: Thưởng thức không khí trong lành vào sáng sớm, nghe chim hót, tham gia các hoạt động vui chơi...Tham và tìm hiểu về các khu rừng đa mục địch (Sưa đỏ, Gioi Ăn hạt...), chụp ảnh lưu niệm ;

 • Năng Cát: Tham quan cảnh quan làng bản, trải nghiệm các nét văn hoá các dân tộc, ẩm thực và lưu trú tại bản người Thái.

 • Tham gia các hoạt động trải nghiệm và diễn giải về thiên nhiên trên trên đường đến Thác Mây và thác 7 tầng như đừng tại điểm vọng cảnh, quan sát các diễn thế rừng tự nhiên, xem chim, và các động vật khác trong quá trình di chuyển.

 • Thác Mây và Thác 7 tầng: Nghỉ ngơi, tắm suối, ăn trưa tại suối, to chức các hoạt động vui chơi ở thác Mây và thác 7 tầng kết hợp với việc cắm trại, mắc võng nghỉ ngơi bên cạnh suối.

 • Ôtô, xe máy, xe đạp hoặc đi bộ

 • Mọi đối tượng khách

Chiều dài tuyến          4 km

Thời gian                    4-6 tiếng nếu đi và về trong ngày

- Tuyến số 3: Pù Rinh/Năng Cát - Thung Bằng

Bảng 21: Tuyến số 3: Pù Rinh/Năng Cát - Thung Bằng

Tên tuyến                    Năng Cát hoặc Pù Rinh - Thung Bang

Loại hình du lịch trên tuyến

Các điểm tham quan, trải nghiệm trên tuyến

Phương tiện sử dụng du lịch trên tuyến

Nhóm khách hàng

ưu tiên

 • Du lịch cộng đồng;

 • Du lịch sinh thái - trải nghiệm thiên nhiên.

 • Năng Cát: Tham quan cảnh quan làng bản, trải nghiệm các nét văn hoá các dân tộc, ẩm thực và lưu trú tại bản người Thái.

 • Pù Rinh Ecolodge: Thưởng thức không khí trong lành vào sáng sớm, nghe chim hót, tham gia các hoạt động vui chơi...Tham và tìm hiểu về các khu rừng đa mục địch (Sưa đỏ, Gioi Ăn hạt...), chụp ảnh lưu niệm....

 • Trải nghiệm đi trong rừng tự nhiên và nghe chim hót.

 • Ôtô, xe máy, xe đạp hoặc đi bộ

 • Mọi đối tượng khách

Chiều dài tuyến          5km

Thời gian                    8-10 tiếng nếu đi và về trong ngày.

Hoặc 2 ngày 1 đêm nếu đi thăm đỉnh Pù Rinh

- Tuyến số 4: Pù Rinh/Năng Cát - Thác xanh - Thác đá đen

Bảng 22: Tuyến số 4: Pù Rinh/Năng Cát - Thác xanh - Thác đá đen

Tên tuyến                   Pù Rinh hoặc Năng Cát - Thác xanh - Thác đá đen

Loại hình du lịch trên tuyến

Các điểm tham quan, trải nghiệm trên tuyến

Phương tiện sử dụng du lịch trên tuyến

Nhóm khách hàng

ưu tiên

 • Du lịch cộng đồng;

 • Du lịch trải nghiệm thiên nhiên.

 • Du lịch khám phá thác

 • Năng Cát: Tham quan cảnh quan làng bản, trải nghiệm các nét văn hoá các dân tộc, ẩm thực và lưu trú tại bản người Thái.

 • Tham gia các hoạt động trải nghiệm và diễn giải về thiên nhiên trên trên đường từ Năng Cát đến Thác xanh và thác đá đen như các rừng nguyên sinh trên đường đi, các điểm dừng nghỉ, quan sát các diễn thế rừng tự nhiên, xem chim, và các động vật khác trong quá trình di chuyển.

 • Thác Xanh và Thác đá đen: Nghỉ ngơi, tắm suối, ăn trưa tại suối, to chức các hoạt động vui chơi ở Thác xanh và Thác đá đen.

 • Riêng Thác đá đen có thể kết hợp với việc cắm trại, mắc võng nghỉ ngơi và to chức ăn trưa, picnic bên cạnh thác và suối.

 • Ôtô, xe máy, xe đạp

 • Mọi đối tượng khách

Chiều dài tuyến          9km

Thời gian                    8-10 tiếng đi và về trong ngày

- Tuyến số 5: Pù Rinh - Thác Xanh – Làng Thiền - Đền Mẫu (đỉnh Ba Chóp)

Bảng 23: Tuyến số 5: Pù Rinh Thác Xanh – Làng Thiền - Đền Mẫu (đỉnh Ba

Chóp)

Tên tuyến                    Pù Rinh - Làng Thiền - Đền Mẫu (đỉnh Ba Chóp

Loai hình du lịch trên tuyến

Các điểm tham quan, trải nghiệm trên tuyến

Phương tiện sử dụng du lịch trên tuyến

Nhóm khách hàng

Ưu tiên

 • Du lịch tâm linh.

 • Du lịch nghỉ dưỡng.

 • Du lịch trải nghiệm thiên nhiên.

 • Tham quan và tham gia các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên trên trên đường di chuyển khi đi qua rừng nguyên sinh trên đường đi, các điểm dừng nghỉ, quan sát các diễn thế rừng tự nhiên, xem chim, và các động vật khác.

 • Thác Xanh: là thác nước đẹp, có cảnh quan tự nhiên rất đặc biệt, khách tham gia chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành, ngắm thác cũng các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên, và suối, thác.

 • Làng Thiền: cắm trại, ăn trưa, to chức các tham gia các hoạt động khám phá và diễn giải về thiên nhiên, đi bộ thăm rừng tìm hiểu thêm về hệ động thực vật, học các kỹ năng đi rừng, cắm trại, đốt lửa ở rừng.

 • Đỉnh 3 chóp (Đền mẫu): Làm lễ dâng hương cầu may, tham quan rừng trúc và cảnh quan trên đỉnh núi có cảm giác bình an và tự do, ngắm cảnh rừng và các làng bản xung quanh từ đỉnh cao.

 • Ôtô, xe máy, xe đạp, đi bộ

 • Mọi đối tượng khách.

Chiều dài tuyến          10 km

Thời gian                    6-8 tiếng (Hoặc 2 ngày 1 đêm nếu nghỉ lại tại Làng Thiền)

b.Các tuyến du lịch văn hoá sinh thái

- Tuyến số 6: Năng Cát-Pù Rinh-Làng 327 - Đồi Hoa Hồng - Thác Ma Hao-Đền Mẫu

Bảng 24: Tuyến số 6: Năng cát/Pù Rinh-Làng 327/Đồi Hoa Hồng - Thác Ma Hao-Đền Mẫu

Tên tuyến                    Năng cát/Pù rinh-Làng 327/Đồi Hoa Hồng - Thác Ma Hao-Đền Mẫu

Loại hình du lịch trên tuyến

Các điểm tham quan, trải nghiệm trên tuyến

Phương tiện sử dụng du lịch trên tuyến

Nhóm khách hàng

Ưu tiên

 • Du lịch cộng đồng;

 • Du lịch trải nghiệm thiên nhiên.

 • Năng Cát: Tham quan cảnh quan làng bản, trải nghiệm các nét văn hoá các dân tộc, ẩm thực và lưu trú tại bản người Thái.

 • Pù Rinh Ecolodge: Thưởng thức không khí trong lành vào sáng sớm, nghe chim hót, tham gia các hoạt động vui chơi...Tham và tìm hiểu về các khu rừng đa mục địch (Sưa đỏ, Gioi Ăn hạt...), chụp ảnh lưu niệm....

 • Làng 327: Tham quan cảnh quan làng bản, trải nghiệm các nét văn hoá các dân tộc, ẩm thực và lưu trú tại bản người Thái.

 • Đồi Hoa Hồng: cắm trại, ngắm cảnh hoa, ruộng bậc thang, guồng nước, chụp ảnh ở các điểm tạo cảnh, thư giãn ở các khu vực dịch vụ.

 • Thác Ma Hao: thăm và tìm hiểu về các sự tích về Nghĩa quân Lê Lợi ở đền thờ Nghĩa quân và tại thác. Ngắm cảnh suối, chụp ảnh tận hưởng không khí trong lành hoặc tắm suối.

 • Ôtô, xe máy, xe đạp, đi bộ

 • Mọi đối tượng khách.

Chiều dài tuyến           5 km

Thời gian                    8 - 10 tiếng (hoặc 2 ngày 1 đêm nếu nghỉ tại làng 327)

- Tuyến số 7: Làng Oi-Thác Ông/thác Bà- Đền Lê Lợi - Hón Nhẹo

Bảng 25: Tuyến số 7: Làng Oi-Thác Ông, thác Bà -Đền Lê Lợi - Hón Nhẹo

Tên tuyến                   Làng Oi - Thác Ông, Thác Bà - Đền Lê Lợi-Hón Nhẹo

Loại hình du lịch trên tuyến

Các điểm tham quan, trải nghiệm trên tuyến

Phương tiện sử dụng du lịch trên tuyến

Nhóm khách hàng

Ưu tiên

 • Du lịch cộng đồng;

 • Du lịch trải nghiệm thiên nhiên.

 • Ngắm cảnh quan rừng và suối trên đường di chuyển từ Làng Oi lên đền  Lê Lợi.

 • Thăm Thác Bà: du khách thắm thác, nghỉ ngơi trên đường và tắm thác trước khi di chuyển tới đền Lê Lợi

 • Khu vực bản Thái cũ: Nghỉ dưỡng, tận hưởng không khí trong lành, ẩm thực và văn hoá bản địa, triển khai các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên

 • Ghế Lê Lợi: Tham quan di tích lịch sử nghĩa quân Lê Lợi, thắp Hương tưởng niệm.

 • Từ Đền Lê Lợi xuống Thác Ông sẽ đi bộ dọc theo suối, trải nghiệm cảnh quan ven suối và thác nước, tham gia các hoạt động khám phá thiên nhiên

 • Thác Ông: Điểm tắm thác, khám phá vẻ đẹp suối, thực hiện các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên.

 • Hón Nhẹo: tại đây có vách núi dựng đứng chạy dọc

suối, quang cảnh đẹp mắt, trải nghiệm thiên nhiên.

 • Xe máy, kết hợp với đi bộ

 • Mọi đối tượng khách

Chiều dài tuyến          9 km

Thời gian   6-8 tiếng đi, về trong ngày (Khách du lịch có thể lựa chọn ngủ đêm tại Đền Lê Lợi)

- Tuyến số 8: Chùa Mèo - Làng Oi-Cầu treo làng Bượn-Hồ sen Làng Bượn

Bảng 26: Tuyến số 8: Chùa Mèo - Làng Oi-Cầu treo làng Bƣợn-Hồ sen Làng Bƣợn

Tên tuyến                    Chùa Mèo - Làng Oi -Cầu treo Làng Bượn-Hồ sen Làng Bượn

Loại hình du lịch trên tuyến

Các điểm tham quan, trải nghiệm trên tuyến

Phương tiện sử dụng du lịch trên tuyến

Nhóm khách hàng

ưu tiên

 • Du lịch tâm linh;

 • Du lịch cộng đồng;

 • Chùa Mèo: Tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử chùa Mèo; tham gia các hoạt động tìn ngưỡng và vãn cảnh chùa.

 • Làng Oi: Tham quan cảnh quan làng bản người Thái, trải nghiệm các giá trị của nông thôn vùng miền múi, các hoạt động văn hóa và ẩm thực và văn hoá dân tộc Thái.

 • Cầu treo Làng Bượn: Đứng trên cầu ngắm cảnh sông âm uốn lượn ôm lấy khu rừng già với nhiều loại cây go củ thủ, là điểm check in, chụp ảnh lý tưởng...

 • Hồ sen Lang Bượn: Ngắm cảnh hoa sen nở rộ, chụp ảnh với chủ đề về sen, câu cá và ăn trưa ngay tại hồ...

 • Ôtô, xe máy, xe đạp kết hợp với đi bộ

 • Mọi đối tượng khách

Chiều dài tuyến          5 km

Thời gian                    6-8 tiếng đi và về trong ngày

- Tuyến số 9: Đền Tên Púa - Thác Hón Lối - Làng Húng

Bảng 27: Tuyến số 9: Đền Tên Púa - Thác Hón Lối - Làng Húng

Tên tuyến                   Đền Tên Púa - Thác Hón Lối - Làng Húng

Loại hình du lịch trên tuyến

Các điểm tham quan, trải nghiệm trên tuyến

Phương tiện sử dụng du lịch trên tuyến

Nhóm khách hàng

ưu tiên

 • Du lịch văn hóa - tâm linh;

 • Du lịch cộng đồng;

 • Du lịch trải nghiệm thiên nhiên.

 1. Đền Tên Púa: Tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử Đền, cùng với các sự tích về nghĩa quân Lam Sơn, tham gia các hoạt động văn hóa, dâng hương.

 2. Trên đường di chuyển ngắm cảnh quan các bản làng vùng miền núi xứ Thanh.

 3. Thác Hón Lối: Là thác nước đẹp gần làng Húng, có cảnh quan tự nhiên rất đặc biệt. khách tham gia chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành, ngắm thác cũng các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên, và suối, thác.

 4. Làng Húng: Tham quan cảnh quan làng bản, nét văn hoá dân tộc Thái, ẩm thực và lưu trú tại bản người Thái.

 • Ôtô, xe máy, xe đạp

 • Mọi đối tượng khách

Chiều dài tuyến           9 km

Thời gian                    6 - 8 tiếng đi và về trong ngày (có thể ngủ lại Làng Húng)

c.Các tuyến du lịch trải nghiệm thiên nhiên

- Tuyến số 10: Pù Rinh - Thác Xanh – Làng Thiền

Bảng 28: Tuyến số 10: Pù Rinh - Thác Xanh – Làng Thiền

Tên tuyến                   Pù Rinh - Thác Xanh – Làng Thiền

Loại hình du lịch trên tuyến

Các điểm tham quan, trải nghiệm trên tuyến

Phương tiện sử dụng du lịch trên tuyến

Nhóm khách hàng

ưu tiên

 • Du lịch trải nghiệm thiên nhiên.

 • Du lịch khám phá

 • Tham gia các hoạt động trải nghiệm và diễn giải về thiên nhiên trên trên đường đến Làng Thiền như thăm thác, nghỉ tại các điểm vọng cảnh, quan sát các diễn thế rừng tự nhiên, xem chim, và các động vật khác trong quá trình di chuyển.

 • Thác Xanh: là thác nước đẹp, có cảnh quan tự nhiên rất đặc biệt, khách tham gia chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành, ngắm thác cũng các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên, và suối, thác.

 • Làng Thiền: cắm trại, ăn trưa, to chức các tham gia các hoạt động khám phá và diễn giải về thiên nhiên, đi bộ thăm rừng tìm hiểu thêm về hệ động thực vật, học các kỹ năng đi rừng, cắm trại, đốt lửa ở rừng.

 • Ôtô, xe máy, xe đạp

 • Mọi đối tượng khách.

Chiều dài tuyến          7 km

Thời gian                    6-8 tiếng nếu đi và về trong ngày 2 ngày 1 đêm nếu cắm trại ở lại

- Tuyến số 11: Pù Rinh - Làng Thiền - đỉnh Pù Rinh B (1,087m)

Bảng 29: Tuyến số 11: Pù Rinh - Làng Thiền - đỉnh Pù Rinh B Tên tuyến        Pù Rinh - Làng Thiền - đỉnh Pù Rinh B (1,087m)

Loại hình du lịch trên tuyến

Các điểm tham quan, trải nghiệm trên tuyến

Phương tiện sử dụng du lịch trên tuyến

Nhóm khách hàng

ưu tiên

 • Du lịch trải nghiệm thiên nhiên.

 • Du lịch nghỉ dưỡng.

 • Du lịch mạo hiểm

 • Tham gia các hoạt động trải nghiệm và diễn giải về thiên nhiên trên trên đường đi, quan sát các diễn thế rừng tự nhiên, xem chim, và các động vật khác trong quá trình di chuyển.

 • Pù Rinh B: cắm trại nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động khám phá và diễn giải về thiên nhiên; ngắm cảnh từ đỉnh cao, tham gia tìm hiểu về các hệ sinh thái rừng tự nhiên trên đỉnh cao.

 • Đi bộ, leo núi

 • Đối tượng khách có sức khoẻ tốt, thích khám phá và trải nghiệm

Chiều dài tuyến           9 km

Thời gian                    8-10 tiếng nếu đi về trong ngày

2 ngày 1 đêm nếu chọn lưu trú lại ở đỉnh Pù Rinh B hoặc nghị tại Làng Thiền

- Tuyến số 12: Pù Rinh - Làng Thiền - đỉnh Pù Pa Mứt (1200m)

Bảng 30: Tuyến số 12: Pù Rinh - Làng Thiền- Đỉnh Pù Pa Mứt

Tên tuyến                    Pù Rinh - Làng Thiền - Pù Pa Mứt (1200m)

Loại hình du lịch trên tuyến

Các điểm tham quan, trải nghiệm trên tuyến

Phương tiện sử dụng du lịch trên tuyến

Nhóm khách hàng ưu tiên

 • Du lịch trải nghiệm thiên nhiên.

 • Du lịch nghỉ dưỡng.

 • Tham gia các hoạt động trải nghiệm và diễn giải về thiên nhiên trên trên đường đi, nghỉ tại các điểm vọng cảnh, quan sát các diễn thế rừng tự nhiên, xem chim, và các động vật khác trong quá trình di chuyển. Trên tuyến có thể khám phá quần thể Giẻ Sưng và Sến Mật co thụ đặc trưng của rừng Lang Chánh.

 • Làng Thiền: Cắm trại, ăn trưa, to chức tham gia các hoạt động khám phá và diễn giải về thiên nhiên, đi bộ thăm rừng tìm hiểu thêm về hệ động thực vật, học các kỹ năng đi rừng, cắm trại, đốt lửa ở rừng.

 • Đỉnh Pù Pa Mứt: Cắm trại nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động khám phá và diễn giải về thiên nhiên; ngắm cảnh từ đỉnh cao, tham gia tìm hiểu về các hệ sinh thái rừng tự nhiên trên đỉnh cao. Đỉnh cao 1200 và có thể nhìn cảnh quan huyện Thường Xuân.

 • Đi bộ, đạp xe

 • Mọi đối tượng khách

Chiều dài tuyến          14 km

Thời gian                    8-10 tiếng nếu đi về trong ngày

2 ngày 1 đêm nếu chọn lưu trú lại ở đỉnh Pù Rinh B hoặc

nghỉ tại Làng Thiền

- Tuyến số 13: Pù Rinh - Làng Thiền - Đỉnh Chí Linh

Bảng 31: Tuyến số 13: Pù Rinh - Làng Thiền- Đỉnh Chí Linh

Tên tuyến                    Pù Rinh - Làng Thiền - Đỉnh Chí Linh

Loại hình du lịch trên tuyến

Các điểm tham quan, trải nghiệm trên tuyến

Phƣơng tiện sử dụng du lịch trên tuyến

Nhóm khách hàng ưu tiên

 • Du lịch trải nghiệm thiên nhiên.

 • Du lịch mạo hiểm

 • Tham gia các hoạt động trải nghiệm và diễn giải về thiên nhiên trên trên đường đi lên đỉnh Chí Linh như thăm thác, nghỉ tại các điểm vọng cảnh, quan sát các diễn thế rừng tự nhiên, xem chim, và các động vật khác trong quá trình di chuyển.

 • Thác Đá Đen: Là thác nước đẹp, có cảnh quan tự nhiên rất đặc biệt. Khách tham gia chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành, ngắm thác cùng các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên suối, thác.

 • Đỉnh Chí Linh: Cắm trại nghỉ ngơi, tham gia các hoạt động khám phá và diễn giải về thiên nhiên; ngắm cảnh từ đỉnh cao, tham gia tìm hiểu về các hệ sinh thái rừng tự nhiên trên đỉnh cao. Quan sát cảnh quan rừng và các làng bản xung quanh tại chòi quan sát.

 • Đi bộ, leo núi

 • Đối tượng khách thích mạo hiểm, có sức khoẻ tốt, thích khám phá và trải nghiệm

Chiều dài tuyến          9 km

Thời gian                    8-10 tiếng nếu đi về trong ngày

2 ngày 1 đêm nếu nghỉ tại Làng Thiền

3.5.4.2.Các tuyến kết nối liên vùng (ngoại vi)

Sau khi hình thành các điểm tham quan, điểm du lịch và các tuyến du lịch trong khu vực, Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh sẽ cùng nhà đầu tư, liên doanh với các công ty, nhà cung cấp tour du lịch để cung cấp các tuyến du lịch liên vùng, cụ thể:

a.Các tuyến kết nối trong tỉnh Thanh Hóa

 • Tuyến số 1: Di sản thế giới thành nhà Hồ-Suối cá thần Cẩm Lương-Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Lam Kinh-Khu di tích Chùa Nán, hang Bà Bù (Ngọc Lặc)-Khu du lịch sinh thái Pù Rinh;

 • Tuyến số 2: Khu du lịch sinh thái Pù Rinh-Khu BTNT Xuân Liên-Khu di tích Cửa Đạt-hồ thủy điện Cửa Đạt;

 • Tuyến số 3: Khu nghỉ dưỡng Son Bá Mười (Pù Luông-Bá Thước)-Khu du lịch sinh thái Pù Rinh;

 • Tuyến số 4: Thành phố Sầm Sơn, Khu du lịch Hải Tiến (Hoang Hóa)-Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh-Khu di tích Chùa Nán, hang Bà Bù (Ngọc Lặc)-Khu du lịch sinh thái Pù Rinh;

b.Các tuyến kết nối liên tỉnh

 • Tuyến số 1: Khu du lịch Thung Nai-Bản Lác (Mai Châu-Hòa Bình)-khu du lịch sinh thái Pù Rinh;

 • Tuyến số 2: Khu du lịch Tràng An - Chùa Bái Đính (Ninh Bình)-Vườn quốc gia Cúc Phương-Khu du lịch sinh thái Pù Rinh;

 • Tuyến số 3: Bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) - Khu di tích Kim Liên-Chùa Đại Tuệ (Nam Đàn-Nghệ An) - Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam -Khu du lịch sinh thái Pù Rinh;

 •  Tuyến số 4: Đà Nẵng - Huế - Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh- Khu du lịch sinh thái Pù Rinh;

 • Ngoài ra, sau khi đi vào hoạt động, Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh, các nhà đầu liên kết với trung tâm xúc tiến thương mai Thanh Hóa, các công ty du lịch lữ hành để kết nối, xây dựng các tuyến du lịch dài ngày từ khu du lịch sinh thái Pù Rinh đi/đến các điểm du lịch tại khu vực miền Trung như: Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình... và các tỉnh phía nam như: TP. Hồ Chí Minh, Bìa Rịa-Vũng Tàu, Khánh Hòa, Phú Yên... di chuyển chủ yếu bang đường hàng không.

3.5.Phát triển các loại hình, sản phẩm và tổ chức quản lý, khai thác du lịch

3.6.1.Phát triển các loại hình du lịch

Rừng phòng hộ Lang Chánh được thành lập nham mục đích chính là quản lý, bảo vệ, phát triển rừng cũng như khai thác các giá trị đó để phát triển kinh tế. Với hiện trạng các loại tài nguyên du lịch hiện có cũng như các thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên như đã được phân tích trên, Rừng phòng hộ Lang Chánh nên tập trung phát triển các loại hình du lịch trọng tâm sau đây:

+ Du lịch sinh thái: Đây là loại hình du lịch trọng tâm và xuyên suốt quá trình phát triển du lịch của Rừng phòng hộ Lang Chánh. Du lịch sinh thái một mặt góp phần khai thác bền vững các nguồn tài nguyên du lịch hiện có, mặt khác sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân, khách tham quan cảnh quan rừng và đa dạng sinh học. Đồng thời, DLST sẽ tạo ra nguồn thu bền vững ho trợ cho các hoạt động quản lý và phát triển rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ. Các loại tài nguyên du lịch của Lang Chánh sẽ được tiếp cận và sử dụng một cách hợp lý để phục vụ phát triển du lịch sinh thái bao gồm: Các giá trị về cảnh quan (các suối, thác nước, cảnh quan rừng, đỉnh núi…), các giá trị về đa dạng sinh học (các cây go lớn, các loài hoa đẹp, các loài động thực vật hoang dã …), khí hậu và thuỷ văn (khi hậu trong lành, mát mẻ), các giá trị về văn hoá - lịch sử (văn hoá bản địa, di tích lịch sử…).

+ Du lịch cộng đồng: có rất nhiều làng, bản người Thái, người Mường sống bên trong hoặc xung quanh Rừng phòng hộ Lang Chánh với những nét văn hóa và sinh hoạt độc đáo có thể khai thác để làm du lịch. Một số cộng đồng đã và đang to chức các hoạt động du lịch như làng Năng Cát, làng 327 và cũng có một số làng khác có tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng trong tương lai như làng Oi, làng Húng ở xã Giao Thiện. Phát triển du lịch cộng đồng sẽ tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ thiên nhiên bảo vệ các truyền thống văn hóa, lịch sử. Từ đó sẽ góp phần giảm bớt sự phụ thuộc của người dân vào rừng, góp phần bảo vệ rừng, do đó du lịch cộng đồng cần được thúc đẩy phát triển.

+ Du lịch văn hóa - lịch sử và tâm linh: Một số điểm văn hóa, lịch sử ở trong Rừng phòng hộ Lang Chánh như đền Lê Lợi, miếu thờ Nghĩa quân và các câu chuyện lịch sử về thác Ma Hao, suối Lê Lợi, Chùa Mèo, Đền Tên Púa, Đền Mẫu tại đỉnh Ba chóp… là những tài nguyên du lịch văn hóa, tâm linh rất có tiềm năng

 Du lịch sinh thái là khái niệm chung, bao gồm cả một số hình thức của du lịch cộng đồng. Trong đề án này, phần du lịch cộng đồng được tách riêng để làm rõ các hoạt động liên quan để phát triển loại hình du lịch này ở Lang Chánh. Các di tích lịch sử đó kết hợp với các giá trị cảnh quan tự nhiên và văn hóa Thái ở địa phương sẽ là nguồn lực tốt cho việc phá triển du lịch ở Lang Chánh nói chung và trong rừng phòng hộ nói riêng.

+ Du lịch nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe: Nhờ có độ che phủ rừng lớn cùng với đặc điểm địa hình vùng miền núi với nhiều suối đẹp, khí hậu mát mẻ nên có nhiều khu vực trong rừng phòng hộ có các điều kiện lý tưởng để xây dựng thành các khu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe. Ví dụ, các khu vực nghỉ dưỡng, sinh thái Pù Rinh, Làng Thiền, Thung Bang và Đền Lê Lợi là những nơi nam ở trên độ cao >700m với khí hậu mát mẻ, dễ tiếp cận nhờ hệ thống đường lâm nghiệp cũ là những điểm rất lý tưởng để lập các dự án xây dựng các Khu nghỉ dưỡng. Đây cũng là một thế mạnh của RPH Lang Chánh cần được khai thác và định hướng như một hướng phát triển chiến lược cho hoạt đông du lịch ở đây.

Du lịch thể thao - mạo hiểm: Do có địa hình phân cắt với nhiều cảnh quan tự nhiên đẹp như các thác nước, suối nước, các đỉnh núi cao,… RPH Lang Chánh hoàn toàn thuận lợi để xây dựng và to chức các chương trình du lịch gắn với loại hình du lịch thể thao - mạo hiểm tại các điểm như thác 7 tầng, các đỉnh Chí Linh, Đình Pù Rinh A, Pù Rinh B...

3.6.2. Phát triển các sản phẩm du lịch

Sản phẩm du lịch là tập hợp các dịch vụ cần thiết để thoả mãn nhu cầu của khách du lịch trong chuyến du lịch gồm các chương trình du lịch, dịch vụ du lịch được xây dựng trên cơ sở khai thác tài nguyên du lịch. Để thực sự phát triển được hoạt động du lịch tại RPH Lang Chánh thì cần tạo ra được các sản phẩm du lịch đặc trưng và có khả năng cạnh tranh cao. Với các tiềm năng du lịch hiện có, RPH Lang Chánh cần tập trung phát triển một số sản phẩm du lịch đặc trưng như sau:

+ Các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe: hoạt động nghỉ dưỡng lấy trọng tâm là điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Pù Rinh, Làng Thiền và Thung Bang là các nơi có điều kiện khí hậu và cảnh quan đẹp cho hoạt động này. Đối tượng là khách du lịch có thu nhập khá, cao ở các thành phố lớn như Thanh Hóa, Hà Nội và các tỉnh phụ cận.

+ Nhóm các sản phẩm du lịch sinh thái: Đây là các sản phẩm du lịch chủ đạo RPH Lang Chánh cần tập trung phát triển, bao gồm các loại sản phẩm: Du lịch trải nghiệm và khám phá thiên nhiên. Đối tượng hướng tới là khách du lịch đại chúng và học sinh các trường cấp 2, cấp 3, sinh viên đại học là nơi thường to chức các hoạt động tìm hiểu và trải nghiệm thiên nhiên.

+ Nhóm các sản phẩm du lịch thể thao mạo hiểm: Các hoạt động leo núi chinh phục các đỉnh núi cao và các tuyến đi bộ mạo hiểm xuyên rừng. Đối tượng hướng tới của hoạt động này là khách quốc tế, khách thích khám phá và trải nghiệm mạo hiểm.

+ Nhóm các sản phẩm du lịch trải nghiệm văn hoá bản địa, tham quan các điểm văn hoá - lịch sử: Các sản phẩm du lịch tham quan các điểm di tích lịch sử tại đền Lê Lợi, đền thờ Nghĩa Quân, suối Lê Lợi, thác Ma Hao và các hoạt động du lịch tại các làng 327, làng Năng Cát, làng Oi và làng Húng. Đối tượng hướng tới là khách du lịch đại chúng ở trong tỉnh và các tỉnh phụ cận.

+ Các nhóm sản phẩm du lịch gia tăng khác: Bên cạnh các nhóm sản phẩm chính nêu trên, các dịch vụ du lịch và giá trị gia tăng cũng sẽ được phát triển để bo trợ cho các sản phẩm chính và giúp đa dạng các hoạt động và tăng sự trải nghiệm cho du khách, đặc biệt là khách du lịch pho thông. Các sản phẩm du lịch gia tăng khác bao gồm: dịch vụ hội nghị, hội thảo và tiệc cưới (Điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Pù Rinh), dịch vụ nghỉ dưỡng, hướng dẫn viên, ăn uống, biểu diễn nghệ thuật, đạp xe, các hoạt động cắm trại trong ngày, điểm chụp ảnh phong cảnh, chụp ảnh cưới và ngắm hoa theo mùa, dịch vụ ăn uống, bán đồ lưu niệm và đặc sản địa phương. Đối tượng hướng tới là khách du lịch đại chúng và người du lịch trẻ tuoi tham gia trong ngày.

Các sản phẩm du lịch càng đa dạng thì càng có khả năng thu hút được nhiều đối tượng khách và giữ được khách lưu lại lâu hơn, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách tăng lên giúp các hoạt động du lịch đạt được mục tiêu thu hút khách và tăng lợi nhuận để tiếp tục duy trì và phát triển.

3.6.3. Tổ chức quản lý và khai thác du lịch

BQL Rừng phòng hộ Lang Chánh được thành lập với mục tiêu là quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng vì thế to chức bộ máy, nhân sự và chuyên môn được tối ưu cho mục tiêu đó. Do vậy, hiện tại BQL không có bộ phận chuyên trách, chuyên môn về du lịch. Vì vậy, để phát triển du lịch sinh thái trong Rừng phòng hộ Lang Chánh, Ban quản lý nên hướng tới hai phương án phát triển và quản lý du lịch chính là: (i) Liên doanh liên kết; và (ii) Cho thuê môi trường rừng. Hai phương án nêu trên là tối ưu vì khi thực hiện các hoạt động liên doanh liên kết thì BQL có thể phối hợp với các công ty du lịch chuyên nghiệp để thực hiện các hoạt động phát triển và khai thác du lịch. Phương án cho thuê môi trường rừng sẽ giúp BQL tận dụng được các nguồn lực từ khối tư nhân và giảm thiểu gánh nặng về đầu tư quản lý và rủi ro trong kinh doanh cho BQL rừng phòng hộ. Với chức năng và nguồn lực của BQL Rừng phòng hộ Lang Chánh như hiện này thì phương án “cho thuê môi trường rừng” để phát triển du lịch là phương án hợp lý nhất để phát triển du lịch trong RPH Lang Chánh trong giai đoạn hiện nay.

Cả hai hình thức phát triển liên doanh liên kết hay cho thuê môi trường rừng, công tác to chức và khai thác du lịch đều sẽ được giao cho đối tác có kinh nghiệm và chuyên nghiệp trực tiếp khai thác và điều hành. Như vậy, BQL Rừng phòng hộ sẽ giảm thiểu được nhân sự, chi phí và nguồn lực cho hoạt động du lịch. Từ đó, BQL sẽ dành thời gian để tập trung vào lĩnh vực chuyên môn chính là quản lý và sử dụng tài nguyên rừng, kiểm tra và giám sát thường xuyên hoạt động của đối tác cũng như bên thuê môi trường rừng nham đảm bảo các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, các điều khoản đã ký kết giữa các bên. Hoạt động kiểm tra giám sát còn góp phần giảm thiểu các tác động tiêu cực từ hoạt động du lịch tới môi trường rừng, đa dạng sinh học. Do đó, Ban quản lý Rừng phòng hộ phải có cán bộ chuyên môn hoặc bộ phận chuyên môn để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch trong địa phận RPH.

Trong bối cảnh BQL chưa có bộ phận hoặc cán bộ có chuyên môn về giám sát du lịch thì có thể triển khai theo hai phương án là tuyển mới cán bộ chuyên môn về du lịch hoặc đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ được cử phụ trách hoạt động kiểm tra và giám sát hoạt động du lịch của các chủ đầu tư.

3.6. Danh mục các dự án ưu tiên

Để triển khai được đề án theo đúng tiến độ, trong giai đoạn 2021-2030 các dự án sau đây cần được ưu tiên triển khai. Tuy nhiên, các dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ dưới đây nếu được triển khai, chủ đầu tư phải lập các dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện các trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1