Dự án chăn nuôi heo hậu bị và trang trại trồng chuối cấy mô

Thuyết minh dự án chăn nuôi heo hậu bị và trang trại trồng chuối cấy mô

Dự án chăn nuôi heo hậu bị và trang trại trồng chuối cấy mô

 • Giá gốc:70,000,000 vnđ
 • Giá bán:60,000,000 vnđ Đặt mua

DỰ ÁN CHĂN NUÔI HEO HẬU BỊ VÀ XÂY DỰNG TRANG TRẠI TRỒNG CHUỐI NUÔI CẤY MÔ

Dự an chăn nuôi lợn
Dự án chăn nuôi heo hậu bị và trang trại trồng chuối cấy mô

Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng trang trại trồng chuối nuôi cấy mô và nuôi heo hậu bị

PHẦN MỞ ĐẦU1

I.  GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ   1

II. MÔ TẢ THÔNG TIN DỰ ÁN   1

III. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN   2

IV. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ   5

V. MỤC TIÊU DỰ ÁN   7

1.  Mục tiêu chung  7

2.  Mục tiêu cụ thể  7

VI. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN   8

1.  Chức năng  8

2.  Nhiệm vụ  8

3.  Hoạt động  8

4.  Công nghệ ứng dụng trong dự án  9

5.  Sản phẩm được tạo ra của dự án  10

6.  Hệ thống quản lý chất lượng của dự án  10

7.  Tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của dự án  10

8.  Thị trường tiêu thụ sản phẩm   10

VII. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN   11

CHƯƠNG I: CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG NÔNG NGHIỆP13

I.  ĐIỀU KIỆN CỦA KHU VỰC LẬP DỰ ÁN   13

1.  Điều kiện tự nhiên  13

2.  Điều kiện kinh tế xã hội 17

3.  Đánh giá chung  23

II.  HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRONG NÔNG NGHIỆP  24

1.  Thực trạng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang  24

2.  Thực trạng phát triển sản xuất chuối nuôi cấy mô tỉnh An Giang, huyện Tri Tôn. 25

3.  Thực trạng chăn nuôi theo hướng công nghệ cao tỉnh An Giang, huyện Tri Tôn. 26

4.  Giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại An Giang  27

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN   28

1.  Định hướng phát triển nông nghiệp tỉnh An Giang  28

2.  Định hướng phát triển nông nghiệp huyện Tri Tôn  29

3.  Nhận xét chung  30

CHƯƠNG II: DỰ BÁO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG, ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ SẢN PHẨM31

I.  DỰ BÁO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG   31

1.  Thị trường heo thịt 31

1.1. Thị trường heo trong nước  31

1.2. Thị trường heo trên thế giới 33

2.  Thị trường chuối 39

2.1. Thị trường trong nước  39

2.2. Thị trường xuất khẩu  39

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC TIÊU THỤ SẢN PHẨM    44

1.  Sản phẩm   44

2.  Thị trường tiêu thụ sản phẩm   44

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT45

I.  ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT   45

1.  Định hướng tổ chức không gian  45

2.  Định hướng quy hoạch sử dụng đất 46

II. GIẢI PHÁP VỀ HẠ TẦNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG   53

1.  Giải pháp về hạ tầng kỹ thuật 53

2.  Phương án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và tái định cư  61

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN   62

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG CNC TRONG DỰ ÁN VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT63

I.  CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ỨNG DỤNG   63

1.  Ứng dụng IoT trong nông nghiệp thông minh  63

2.  Nhân giống chuối và dược liệu bằng công nghệ nuôi cấy mô  67

3.  Ứng dụng công nghệ nhà lưới, nhà màng trong gieo ươm cây giống  69

4.  Công nghệ tưới nhỏ giọt Israel (tiết kiệm nước) 70

5.  Sử dụng màng phủ nông nghiệp để trồng cây dược liệu  71

6.  Công nghệ về truy xuất nguồn gốc sản phẩm   72

7.  Tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP đối với chuối xuất khẩu  73

8.  Công nghệ nuôi chuồng lạnh quy trình khép kín  75

9.  Công nghệ vi sinh hữu hiệu - EM    75

10.  Nguồn cấp dữ liệu cá nhân tự động                                                                                        76

11. Kiểm soát nhiệt độ và môi trường                                                                                           76

II. QUY TRÌNH THU HOẠCH VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM    77

1.  Quy trình thu hoạch và bảo quản chuối 77

CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC GP THỰC HIỆN80

I.  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG   80

1.  Giới thiệu chung  80

2.  Các căn cứ pháp lý về bảo vệ môi trường  80

3.  Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án  81

4.  Tác động của dự án tới môi trường  82

5.  Kết luận  87

CHƯƠNG VI: CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN88

I.  GIẢI PHÁP NGUỒN VỐN   88

1.  Khu trồng chuối nuôi cấy mô  88

2.  Khu trang trại chăn nuôi heo  89

II. GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU ANQP   90

1.  Phòng chống cháy nổ  90

2.  Phòng chống sét 90

3.  Bảo đảm về an ninh quốc phòng  90

III. NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ   90

IV. HỖ TRỢ CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG   90

V. GIẢI PHÁP VỀ NGUỒN NHÂN LỰC   91

VI. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN   91

1.  Cơ cấu tổ chức  91

2.  Tổ chức nhân sự  91

CHƯƠNG VII: QUY MÔ ĐẦU TƯ,  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI93

I.  QUY MÔ ĐẦU TƯ   93

II. TỔNG MỨC ĐẦU TƯ   94

III.HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH, XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN   96

1.  Hiệu quả kinh tế tài chính của dự án  96

2.  Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: 96

3.  Đề xuất, kiến nghị 97

PHỤ LỤC 1: DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN98

PHỤ LỤC 2: QUY TRÌNH KỸ THUẬT NUÔI TRỒNG124

1.  Cây chuối già Nam Mỹ                                                                                                           124

2.  Quy trình chăn nuôi heo hậu bị                                                                                               129

Dự án xây dựng trang trại trồng chuối nuôi cấy mô và chăn nuôi heo hậu bị 

Dự an chăn nuôi heo công nghệ khép kín

Dự an chăn nuôi lợn nái sinh sản
Chi phí đầu tư trang trại nuôi heo

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ
 2. MÔ TẢ THÔNG TIN DỰ ÁN

- Tên dự án: Dự án xây dựng trang trại trồng chuối nuôi cấy mô và chăn nuôi heo hậu bị.

- Địa điểm xây dựng:

- Diện tích đất: 1005.000 m2 (100,5 ha)

* Hợp phần I: Trang trại trồng chuối nuôi cấy mô

- Diện tích: 886.951 m2 (88,7 ha)

- Hạng mục dự án:

+ Xây dựng nhà điều hành;

+ Khu phụ trợ

+ Khu nhà nuôi cấy mô

+ Nhà lưới, nhà màng

+ Khu xưởng sơ chế

+ Khu vực xử lý nước thải, nước thải sơ chế

+ Kho lạnh

+ Bãi chứa tạm

+ Bến xe

+ Đất trồng cây

+ Đất hạ tầng

Dự án trang trại trồng chuối nuôi cấy mô

Dự án trang trại trồng chuối nuôi cấy mô

* Hợp phần II: Trang trại trồng chăn nuôi heo hậu bị

- Diện tích: 118.049 m2 (11,8 ha)

- Hạng mục dự án:

+ Xây dựng nhà điều hành;

+ Khu phụ trợ

+ Khu nhà xưởng sơ chế, đóng gói

+ Kho trữ lạnh

+ Nhà hậu bị;

+ Nhà xuất, nhập heo;

+ Nhà kỹ thuật;

+ Nhà sát trùng xe;

+ Phòng sát trùng dụng cụ;

+ Nhà ở công nhân kết hợp bếp, nhà ăn.

+ Nhà nghỉ trưa, kho cám, kho vôi, kho hóa chất, dụng cụ.

+ Trạm cân

+ Kho cám;

+ Kho hóa chất

+ Bể nước 500 m3.

+ Bể rửa đan.

+ Nhà chứa phân;

+ Hồ xử lý nước thải;

+ Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác.

Dự án đầu tư trang trại heo hậu bị

Dự án đầu tư trang trại heo hậu bị

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới 

Thuyết minh dự an chăn nuôi lợn

Mẫu dự an vay vốn chăn nuôi

- Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập.

- Tổng mức đầu tư: 133.205.965.000 VNĐ (Một trăm ba mươi ba tỷ hai trăm linh năm triệu chín sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn).

- Vòng đời dự án: 49 năm.

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 1. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN VÀ SỬ DỤNG ĐẤT
 1. Định hướng tổ chức không gian

Dự án xây dựng trang trại trồng chuối nuôi cấy mô và chăn nuôi heo hậu bị  tổng diện tích 1.005.000 m2 (100,5 ha) nằm tập trung tại một khu vực. Vì vậy, việc lựa chọn các phân khu chức năng được nghiên cứu dựa trên các yếu tố như: Thuận lợi trong vận hành quản lý, địa hình xây dựng, điều kiện thổ nhưỡng, mỹ quan không gian kiến trúc, cụ thể:

 1. Khu vực trồng chuối nuôi cấy mô
 • Khu điều hành dịch vụ hỗ trợ kết hợp trình diễn trưng bày sản phẩm: Được bố trí tại khu vực cách trục đường liên xã khoảng 150 m. Tại đây dự kiến bố trí khu văn phòng, giới thiệu sản phẩm, khu nhà ở cán bộ công nhân viên. Định hướng kiến trúc chung toàn khu là khai thác yếu tố cảnh quan tự nhiên hiện có, đảm bảo hài hòa, thống nhất với cảnh quan chung của toàn khu vực. Là công trình điểm nhấn, kết hợp hình khối kiến trúc hiện đại với bản sắc văn hóa địa phương tạo nên một không gian làm việc lý tưởng, thể hiện tính chất đặc thù của dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
 • Khu nhà màng, nhà lưới, khu nuôi cấy mô, khu trình diễn mô hình, khu thử nghiệm và lựa chọn sản xuất các giống chuối sạch bệnh cung ứng cho các khu sản xuất và nhu cầu của các địa phương trong tỉnh, được bố trí tiếp giáp với khu điều hành dịch vụ hỗ trợ để thuận lợi trong việc điều hành và vận hành, về kiến trúc cảnh quan toàn khu khuyến khích xây dựng các công trình hài hòa, đan xen giữa cảnh quan tự nhiên với hình khối kiến trúc, tạo nên một quần thể kiến trúc liên hoàn với khu điều hành dịch vụ hỗ trợ, bên cạnh đó trong quá trình xây dựng ưu tiên sử dụng vật liệu địa phương, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 
   
  Chi phí đầu tư trang trại nuôi heo

+ Khu trình diễn mô hình với nhiệm vụ chính là chuyển giao công nghệ trực tiếp từ khu thí nghiệm ra và du nhập các công nghệ mới từ bên ngoài vào để thực nghiệm kiểm tra. Khi đạt kết quả như mong muốn sẽ xây dựng các mô hình nhỏ trước khi nhân rộng ra các khu khác cũng như các địa phương khác, vì vậy tại đây sẽ bố trí kết hợp giữa các lô đất canh tác ngoài trời và hệ thống canh tác khép kín trong nhà lưới nhà kính. Về phát triển không gian kiến trúc toàn khu sẽ ưu tiên kiến trúc xanh, thân thiện với môi trường, hạn chế xây dựng bê tông kiên cố và các kiến trúc hình khối thô cao độ bằng cấp.

 • Khu thu gom sơ chế sản phẩm, chế biến sản phẩm: Vị trí lựa chọn nằm ở trung tâm của cả vùng, xung quanh có diện tích canh tác lớn để đảm bảo thuận lợi trong thu gom và giảm chi phí trong khâu vận chuyển. Đối với cảnh quan kiến trúc của khu ưu tiên xây dựng nhà tiền chế lắp ghép, các khu chức năng chi tiết được thiết kế theo mô hình đa năng.

+ Khu trồng trọt: Là khu vực có diện tích lớn, trải rộng trên toàn bộ khu đất. Khu vực trồng trọt được tổ chức theo các lô lớn, phù hợp với cây chuối.

 • Khu xử lý chất thải được bố trí gần khu thu gom sơ chế sản phẩm để tiện cho việc xử lý nước, chất thải và gần các tuyến thoát nước chính với mục đích thu gom và xử lý nước thải đảm bảo an toàn trước khi xả ra môi trường.
 • Khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật: được bố trí rải rác trên toàn bộ khu đất, có vị trí và khoảng cách tới các lô đất canh tác hợp lý theo tiêu chuẩn, phục vụ cho mục đích xử lý cấp nước, tưới tiêu cho cây trồng.
  1. Trang trại chăn nuôi heo thịt
 • Việc quy hoạch vị trí các hạng mục công trình trên tổng mặt bằng là một yêu cầu rất quan trọng. Giải pháp kiến trúc hợp lý sẽ đảm bảo việc tổ chức sản xuất và điều hành sản xuất của dự án có hiệu quả và an toàn cho môi trường. Kinh nghiệm cho thấy việc tổ chức không gian kiến trúc mặt bằng trang trại chăn nuôi heo hậu bị ngoài việc đáp ứng yêu cầu dây chuyền công nghệ chăn nuôi cần phải thỏa mãn một số yêu cầu chủ yếu sau:
 • Phân khu chức năng hợp lý (khu chăn nuôi và điều hành), giải quyết tốt điều này sẽ tạo điều kiện để giải quyết những vấn đề kỹ thuật tập trung (tránh lãng phí và ô nhiễm chéo nhau), tận dụng được địa hình để bố trí các hạng mục thích hợp giảm chi phí san lấp và giảm chi phí xử lý nền móng công trình.
 • Tổ chức hành lang cấp điện và các đường ống kỹ thuật hợp lý, đơn giản đảm bảo tính kinh tế, giảm chi phí vận hành và tổ chức quản lý.
 • Tổ chức tốt hệ thống đường nội bộ và thoát nước mặt bằng kết hợp các thảm cây xanh ngăn cách các phân khu chức năng.
 • Tổ chức hệ thống được ống thoát nước bẩn, hầm biogas và hệ thống ao sinh học, bể khử trùng hợp lý, tiết kiệm chi phí xây dựng đường ống, đồng thời đảm bảo quy trình xử lý nước thải.
 • Tiết kiệm đất xây dựng.

Dự an chăn nuôi lợn nái sinh sản

 • Phương án bố trí tổng mặt bằng áp dụng cho dự án tuân thủ tốt nội dung Thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn an toàn tại Việt Nam – VietGAP. Toàn bộ khu trang trại được phân làm 2 khu, khu sạch và khu dơ có hàng rào ngăn cách. Toàn bộ trang trại được xây dựng hàng rào kín ngăn cách trang trại với bên ngoài. Khu vực nhà văn phòng, nhà ở, nhà ăn của cán bộ kỹ thuật, công nhân được bố trí ở gần cổng, cách xa khu chăn nuôi. Khu xử lý nước thải, nhà chứa phân được bố trí ở phía cuối trại, cách xa khu chăn nuôi. Khu cách ly được bố trí cuối nhà nuôi, các nhà heo nuôi heo được bố trí thành dãy liên hoàn, có hệ thống đường dẫn heo kết nối các hạng mục, thuận lợi cho việc di chuyển heo và xuất heo bán.
 1. Định hướng quy hoạch sử dụng đất
  1. Quan điểm và nguyên tắc chung
 • Áp dụng quy chuẩn cơ bản phục vụ cho sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
 • Khu điều hành đa mục đích kết hợp với trình diễn chuyển giao công nghệ;
 • Hệ thống giao thông bố trí hợp lý, đơn giản, tiết kiệm quỹ đất và thuận tiện lưu thông;
 • Chú trọng hệ thống thoát nước đảm bảo thuận lợi, không gây ứ đọng cục bộ;
 • Thiết kế theo những lô lớn để cơ giới hóa.
  1. Cơ cấu phân khu chức năng
 • Các khu vực chức năng được bố trí theo từng lô đất phù hợp với mục tiêu và tính chất sử dụng.
 • Khu vực các công trình phục vụ sản xuất được bố trí tại các vị trí thuận lợi về giao thông, tạo điều kiện tối đa cho mục đích quản lý, khai thác sử dụng.
 • Hệ thống giao thông bố trí theo hình thức ô cờ, phân chia và kết nối các khu vực chức năng, phù hợp cho quá trình sản xuất của dựa án.
Thuyết minh dự an chăn nuôi lợn

Định hướng quy hoạch sử dụng đất

Từ nhu cầu sử dụng đất dựa trên chức năng, quy mô của khu chức năng cùng với yêu cầu sử dụng đất cho xây dựng kết cấu hạ tầng, phù hợp với các QCVN, TCVN, các quy định của Bộ Xây dựng và Bộ NN&PTNT, cơ cấu sử dụng đất của dự án được thể hiện như sau:

a. Khu vực trồng chuối nuôi cấy mô

a.1. Khu điều hành, trưng bày, giới thiệu sản phẩm

 • Quy mô: 2.300 m2, chiếm 0,26% diện tích khu vực trồng chuối.
 • Chức năng:

+ Là trung tâm điều hành, quản lý mọi hoạt động của dự án.

+ Là nơi tổ chức đào tạo, chuyển giao và tiếp thu công nghệ, đồng thời là nơi giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp đến với đối tác, khách hàng. 

- Tổ chức không gian gồm:

+ Văn phòng làm việc, nhà đào tạo và giới thiệu sản phẩm

+ Tiểu cảnh, cây xanh và sân đường nội bộ.

Bảng 4: Định hướng các khu chức năng và cơ cấu sử dụng đất khu vực trồng chuối

TT

Kí hiệu

Chức năng đất

Diện tích

Tỷ lệ

(m2)

(%)

I

Khu vực trồng chuối nuôi cấy mô

887.000

100,00

1

Nhà điều hành, trưng bày, giới thiệu sản phẩm

2.300

0,26

1.1

NĐH1

Nhà điều hành

2.000

0,23

1.2

SAN

Sân vườn, cảnh quan

300

0,03

2

Khu vực nhà lưới, nhà màng

3.500

0,39

2.1

NCM

Nhà nuôi cấy mô

500

0,06

2.2

NL, NM

Nhà lưới, nhà màng

3.000

0,34

3

Khu vực sơ chế, xử lý rác

5.500

0,62

3.1

XU

Nhà xưởng

5.000

0,56

3.2

RAC

Khu vực xử lý rác thải, nước thải sơ chế

500

0,06

4

Kho, bến bãi

5.000

0,56

4.1

CH-02

Kho lạnh

1.000

0,11

4.2

BAI

Bãi chứa tạm

3.000

0,34

4.3

BX

Bãi xe

1.000

0,11

5

Công trình phụ trợ

1.000

0,11

5.1

NCN

Nhà ở công nhân

500

0,06

5.2

PT

Công trình phụ trợ

500

0,06

5

Đất trồng cây

811.415

91,48

5.1

CH

Khu vực trồng chuối

811.415

91,48

6

Đất hạ tầng

58.285

6,57

6.1

AO

Hồ trữ nước

3.000

0,34

6.2

GT

Giao thông

42.500

4,79

6.3

HT

Hạ tầng kỹ thuật

12.785

1,44

a.2.  Khu nhà lưới, nhà màng, nhà nuôi cấy mô, khu trình diễn mô hình, khu thử nghiệm.
 • Quy mô: 3.500 m2, chiếm 0,39% diện tích khu vực trồng chuối.
 • Chức năng: Là nơi thử nghiệm và lựa chọn sản xuất giống chuối sạch bệnh trước khi đưa vào khu sản xuất.
 • Tổ chức không gian:

+ Khu nhà kính, nhà lưới thử nghiệm giống chuối phù hợp với điều kiện của khu vực dự án, cũng như khu vực tỉnh An Giang.

+ Khu nuôi cấy mô, nhân giống và chuối.

Thuyết minh dự an chăn nuôi gà

a.3.  Khu vực sơ chế, xử lý rác thải, nước thải

 • Quy mô: 5.500 m2, chiếm 0,62% diện tích khu vực trồng chuối.
 • Bao gồm: Nhà xưởng và khu vực xử lý rác thải, nước thải sơ chế
 • Chức năng: Là nơi sơ chế, chế biến các sản phẩm, sơ chế đóng hộp chuối. Phần xử lý rác thải, nước thải để xử lý các chất thải rắn từ khu sơ chế, xử lý nước thải từ khu sơ chế, tái sản xuất phân hữu cơ phục vụ cho dự án.
 • Tổ chức không gian:

+ Khu vực thu gom sơ chế và bảo quản sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn xây dựng và bảo vệ môi trường;

a.4.  Kho, bến bãi

 • Quy mô: 5.000 m2, chiếm 0,56% diện tích khu vực trồng chuối.
 • Bao gồm: Kho lạnh, bãi chứa tạm chuối và bãi xe
 • Chức năng: Là khu vực tập kết tạm thời và bảo quản lạnh chuối sau khu được sơ chế, đóng hộp trước khi vận chuyển đi.
 • Tổ chức không gian:

+ Khu vực kho, sân bãi đảm bảo vệ sinh môi trường, tiết kiệm quỹ đất và tận dụng các vị trí thuận tiện giao lưu hàng hóa;

a.5.  Công trình phụ trợ

 • Quy mô: 2.000 m2, chiếm 0,23% diện tích khu vực trồng chuối.
 • Bao gồm: Các công trình phụ trợ như nhà bảo vệ, bếp ăn, căng tin và nhà ở cho công nhân
 • Chức năng: Là các công trình phụ trợ, sinh hoạt chung và công cộng của dự án.
 • Tổ chức không gian:

+ Khu vực công trình phụ trợ đồng bộ, liên kết và tiết kiệm quỹ đất, đảm bảo các tiêu chuẩn xây dựng, vệ sinh môi trường;

a.6.  Khu trồng cây

 • Quy mô: 810.415 m2, chiếm 91,37% diện tích khu vực trồng chuối.
 • Chức năng: là khu vực sản xuất chuối của dự án
 • Tổ chức không gian:

+ Khu vực sản xuất bao gồm cả diện tích kênh mương thủy lợi, tận dụng quỹ đất chia lô lớn để đảm bảo hiệu quả trong sản xuất, tiết kiệm chi phí xây dựng hạ tầng sản xuất.

a.7.  Khu vực đất hạ tầng kỹ thuật

Diện tích còn lại có quy mô 58.285 m2, chiếm 6,57% diện tích khu vực trồng chuối để bố trí xây dựng hạ tầng dự án gồm: hệ thống ao hồ trữ nước, đường giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống cấp điện… được thiết kế đồng bộ đủ công năng và các tiêu chuẩn kỹ thuật để cho dự án vận hành ổn định bền vững.

Lập kế hoạch chăn nuôi lợn
Quy mô trang trại chăn nuôi lợn

b. Trang trại chăn nuôi heo

b.1. Khu điều hành, trưng bày, giới thiệu sản phẩm

 • Quy mô: 395  m2, chiếm 0,33% diện tích khu vực trang trại nuôi heo.
 • Chức năng:

+ Là trung tâm điều hành, quản lý mọi hoạt động của dự án.

+ Là nơi tổ chức đào tạo, chuyển giao và tiếp thu công nghệ, đồng thời là nơi giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp đến với đối tác, khách hàng. 

- Bao gồm:

+ Khu nhà điều hành: nhà 1 tầng. Kết cấu công trình móng, cột, dầm, giằng bê tông cốt thép, tường bao che xây gạch sơn nước, mái lợp tôn, đóng trần tôn lạnh, nền lát gạch ceramic.

- Tổ chức không gian gồm:

+ Văn phòng làm việc, nhà đào tạo và giới thiệu sản phẩm

+ Tiểu cảnh, cây xanh và sân đường nội bộ.

Mẫu dự an trang trại tổng hợp

Cách lập dự an trang trại

b.2. Khu vực sản xuất

 • Quy mô: 21.280 m2, chiếm 18,03% diện tích khu vực trang trại nuôi heo.
 • Chức năng:

+ Là khu vực sản xuất, chăn nuôi của dự án. 

- Bao gồm:

+ Nhà heo hậu bị: nhà 1 tầng, tổng diện tích 20.480m2. Gồm 10 dãy nhà, diện tích mỗi nhà. Kết cấu công trình móng cột bê tông cốt thép, khung kèo, xà gồ thép lợp tôn, trần nhựa PVC, tường bao che xây gạch quét vôi.

+ Các nhà xuất, nhập heo, nhà kỹ thuật, trạm cân…

- Tổ chức không gian gồm:

+ Hệ thống chuồng trại chính được xây dựng theo mô hình đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao, kết cấu đơn giản, công nghệ thiết bị chăn nuôi hiện đại theo yêu cầu của Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam.

+ Có chiều tiếp giáp với mặt đường để xây dựng cổng ra vào khu vực chuồng trại và đường vận chuyển phân

+ Gần đường giao thông, thuận tiện cho việc vận chuyển thức ăn chăn nuôi, heo giống và heo con cai sữa.

+ Vị trí phù hợp với quy hoạch chăn nuôi của xã.

+ Có đủ điều kiện an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường.

+ Nằm cách biệt với khu dân cư tập trung.

Mô hình chăn nuôi heo công nghệ cao


Xem thêm: Dự an nông nghiệp công nghệ cao kết hợp trồng cây cảnh quan

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1