Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhà máy bao bì

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhà máy bao bì. Minh Phuong Corp - Dịch vụ viết, cấp giấy phép môi trường, báo cáo ĐTM. Liên hệ 0903 649 782.

Ngày đăng: 05-08-2022

260 lượt xem

Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhà máy bao bì

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Tên chủ dự án đầu tư

2. Tên dự án đầu tư

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư

3.1. Công suất dự án đầu tư

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

3.3. Sản phẩm của dự án

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

4.1. Nguyên nhiên vật liệu

4.2. Nhu cầu tiêu thụ điện, nước

4.3. Các thông tin khác liên quan tới dự án đầu tư

4.4. Sơ bộ tình hình triển khai xây dựng và hoàn thành các hạng mục chính của dự án

4.5. Dây chuyền máy móc thiết bị đã đầu tư của dự án

5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

CHƯƠNG II SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường

CHƯƠNG III HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án

Nhà máy sản xuất bao bì

Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhà máy bao bì

CHƯƠNG IV ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

2. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải

3. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

3.1. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

3.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung động

4. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

5. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

6. Công trình, biện pháp xử lý nước thải

6.1. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

6.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung động, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

7. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành

8. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

9. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo

Chương V NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

2. Nội dung đề nghị cấp phép với khí thải

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có)

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại (nếu có)

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có)

Chương VI KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư

Chương VIII CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. 1 Tọa độ khu đất thực hiện dự án

Bảng 1. 2 Thống kê khối lượng các loại sản phẩm của dự án

Bảng 1. 3 Danh mục các sản phẩm của dự án

Bảng 1. 4 Danh mục nguyên vật liệu, hóa chất dự kiến của dự án

Bảng 1. 5 Bảng danh mục các loại nguyên, nhiên liệu sử dụng các hoạt động phụ trợ quá trình sản xuất

Bảng 1. 6 Dự tính nhu cầu sử dụng nước tại dự án

Bảng 1. 7 Hiện trạng xây dựng các hạng mục công trình của dự án

Bảng 1. 8 Danh mục máy móc thiết bị giai đoạn vận hành dự án

Bảng 3. 1 Bảng kết quả đo đạc và phân tích môi trường không khí

Bảng 3. 2 Bảng kết quả đo và phân tích môi trường đất khu vực dự án

Bảng 3. 3 Kết quả phân tích chất lượng nước mặt

Bảng 4. 1 Định mức dùng nước cho các công việc xây lắp

Bảng 4. 2 Lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải từ các thiết bị thi công

Bảng 4. 3 Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH của công nhân xây dựng

Bảng 4. 4 Nồng độ ước tính các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn

Bảng 4. 5 Chất thải nguy hại trong giai đoạn thi công, xây dựng

Bảng 4. 6 Hệ số phát thải bụi từ hoạt động thi công xây dựng

Bảng 4. 7 Tải lượng bụi phát sinh trong giai đoạn đào, đắp nền móng

Bảng 4. 8 Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình đào móng, đắp nền

Bảng 4. 9 Hệ số phát thải chất ô nhiễm đối với xe tải chạy trên đường

Bảng 4. 10 Kết quả tính toán nồng độ bụi và khí thải do hoạt động giao thông trong giai đoạn thi công xây dựng Dự án

Bảng 4. 11 Tổng hợp định mức sử dụng nhiên liệu của các thiết bị xây dựng

Bảng 4. 12 Thành phần và tính chất dầu DO

Bảng 4. 13 Hệ số ô nhiễm của các chất trong khí thải khi đốt dầu DO

Bảng 4. 14 Tải lượng các khí thải phát sinh từ các loại máy xây dựng

Bảng 4. 15 Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn điện

Bảng 4. 16 Mức rung của các phương tiện thi công (dB)

Bảng 4. 17 Mức rung theo khoảng cách của các phương tiện thi công

Bảng 4. 18 Đối tượng, quy mô chịu tác động trong giai đoạn vận chuyển, lắp đặt thiết bị

Bảng 4. 19 Nồng độ ước tính các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn

Bảng 4. 20 Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt từng giai đoạn

Bảng 4. 21 Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trước và sau xử lý sơ bộ

Bảng 4. 22 Bảng nồng độ các chất ô nhiễm tại đầu ra hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung

Bảng 4. 23 Bảng thông số kỹ thuật hệ thống xử lý nước thải

Bảng 4. 24 Bảng thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Bảng 4. 25 Nhu cầu tiêu thụ hóa chất, năng lượng

Bảng 4. 26 Hệ số tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm của động cơ

Bảng 4. 27 Nồng độ hơi dung môi phát sinh

Bảng 4. 28 Khí ô nhiễm và hệ số phát thải đối với 1 số loại hình công nghệ sản xuất sử dụng nguyên liệu nhựa

Bảng 4. 29 Nồng độ hơi VOC phát sinh từ công đoạn thổi nhựa

Bảng 4. 30 Tải lượng các chất gây ô nhiễm từ khí thải máy phát điện dự phòng sử dụng dầu DO (hàm lượng S = 0,05 %)

Bảng 4. 31 Nồng độ các chất gây ô nhiễm từ máy phát điện dự phòng

Bảng 4. 32 Quy hoạch cây xanh tại dự án

Bảng 4. 33 Thành phần chất thải rắn công nghiệp của dự án

Bảng 4. 34 Danh mục các chất thải nguy hại có thể phát sinh của dự án

Bảng 4. 35 Hướng xử lý chất thải

Bảng 4. 36 Sự cố trong bể xử lý

Bảng 4. 37 Sự cố máy móc thiết bị

Bảng 4. 38 Sự cố với hệ thống xử lý khí thải

Bảng 4. 39 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các sự cố trong bể xử lý

Bảng 4. 40 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố thiết bị

Bảng 4. 41 Biện pháp xử lý sự cố hệ thống xử lý khí thải

Bảng 4. 42 Bảng danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

Bảng 5. 1 Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh thường xuyên

Bảng 5. 2 Khối lượng, chủng loại chất thải phát sinh thường xuyên

Bảng 6. 1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Bảng 6. 2 Dự kiến kế hoạch đo đạc, lấy mẫu đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình BVMT tại dự án

Bảng 6. 3. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

Bảng 6. 4 Dự toán kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kì hàng năm

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. 1 Vị trí lô đất thực hiện dự án

Hình 1. 2 Hình ảnh khu vực thực hiện dự án thời điểm hiện tại

Hình 1. 3 Quy trình sản xuất bao bì ni lông

Hình 1. 4 Sơ đồ công nghệ sản xuất bao bì giấy

Hình 1. 5 Hình ảnh sản phẩm của dự án

Hình 1. 6 Hình ảnh 1 số nguyên vật liệu sử dụng tại dự án

Hình 1. 7 Hình ảnh máy móc thiết bị sử dụng tại dự án

Hình 4. 1 Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt

Hình 4. 2 Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt

Hình 4. 3 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải quá trình in bao bì

Hình 4. 4 Hình ảnh biển cảnh báo chất thải nguy hại

Hình 4. 5 Bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

TT

Viết tắt

Diễn giải

1

BOD5

Nhu cầu oxi sinh hoá 5 ngày

2

BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

3

BVMT

Bảo vệ Môi trường

4

BTCT

Bê tông cốt thép

5

BYT

Bộ Y tế

6

BXD

Bộ xây dựng

7

COD

Nhu cầu oxi hoá học

8

CTR

Chất thải rắn

9

CTNH

Chất thải nguy hại

10

ĐTM

Đánh giá Tác động Môi trường

11

GTVT

Giao thông vận tải

12

KTXH

Kinh tế - Xã hội

13

NM

Nước mặt

14

NN

Nước ngầm

15

NT

Nước thải

16

NTSH

Nước thải sinh hoạt

17

PCCC

Phòng cháy chữa cháy

18

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

19

QTMT

Quan trắc môi trường

20

TCCP

Tiêu chuẩn cho phép

21

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

22

TCXDVN

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

23

TSS

Tổng chất rắn lơ lửng

24

TDS

Tổng chất rắn hoà tan

25

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

26

UBND

Ủy ban nhân dân

27

WHO

Tổ chức Y tế thế giới

Xem thêm: Mẫu báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá vôi

 Minh Phương Corp là Đơn vị

- Chuyên Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng trên Toàn Quốc.

- Đơn vị chuyên thi công dự án khoan ngầm các đường quốc lộ, đường thủy con kênh ,sông lớn trên Toàn Quốc.

- Đơn vị viết Hồ sơ Môi trường.

+ Giấy phép Môi trường.

+ Báo cáo Công tác bảo vệ Môi trường.

+ Báo cáo Đánh giá tác động Môi trường.

Tại sao nên chọn Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Xây dựng Minh Phương ?

Công ty được hình thành trên cơ sở sáng lập viên từng là giám đốc dự án, kỹ sư chuyên ngành xây dựng, công nghệ kỹ thuật, quản trị kinh doanh, từng điều hành các tập đoàn lớn, các Công ty Liên doanh nước ngoài hàng chục năm.

Với đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết, năng lực, và giàu kinh nghiệm.

Là Đơn vị chuyên tư vấn và nhận thầu các dự án đầu tư và thiết kế xây dựng trên Toàn Quốc.

Tư vấn nhiệt tình, giá cả hợp lí, mang tính cạnh tranh cao.

Quy trình làm việc đảm bảo tiến độ nhanh chóng, hiệu quả cao nhất:

Chất lượng dịch vụ được khách hàng tin tưởng và ưu tiên đặt khách hàng lên hàng đầu.

Triển khai thực hiện ngay khi khách hàng kí hợp đồng.

Đảm bảo đúng tiến độ hoàn thành dự án.

LIÊN HỆ 0903 649 782

 

GỌI NGAY 0907957895
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline:  028 3514 6426 - 0903 649 782 
Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com ,
Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1