BIỆN PHÁP THI CÔNG KHOAN NGANG

Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 (Dự án NCS2) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại công văn số 19/VPCP-KTN ngày 04/01/2011 và được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt

Ngày đăng: 21-10-2020

881 lượt xem

CÔNG TY KHOAN NGẦM MINH PHƯƠNG

BIỆN PHÁP THI CÔNG KHOAN NGANG

Hạng mục: TUYẾN ỐNG BỜ 30 INCH

HORIZONTAL DRILLING METHOD (HDM)

Item: 30 INCH ONSHORE PIPELINE

 

 

MỤC LỤC/CONTENT

1.           GIỚI THIỆU CHUNG/ INTRODUCTION.. 6

2.           SƠ ĐỒ TỔ CHỨC/ORGANAIZATION CHART. 11

3.           Vị trí thi công khoan ngang/ Horizontal Drilling construction locations   13

4.           Nhân lực và thiết bị / Manpower and equipment. 13

5.           BIỆN PHÁP THI CÔNG/ CONSTRUCTION METHOD.. 16

6.           CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM/ APPENDIXS  29

GIỚI THIỆU NHÀ THÂU KHOAN NGÂM - CÔNG TY CHUYÊN DỊCH VỤ KHOAN NGẦM MINH PHƯƠNG

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG/ INTRODUCTION

1.1 Mô tả dự án/ Project description

Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 (Dự án NCS2) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại công văn số 19/VPCP-KTN ngày 04/01/2011 và được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 801/QĐ-DKVN ngày 27/01/2011 và được Tổng Công ty Khí Việt Nam phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 497/QĐ-KVN ngày 04/05/2018. Dự án NCS2 nhằm thu gom, vận chuyển và xử lý khí mỏ Sư Tử Trắng, Sao Vàng – Đại Nguyệt, Thiên Ưng – Đại Hùng và dự phòng cho đường ống Bạch Hổ - Dinh Cố.

Nam Con Son 2 Gas Pipeline Project was approved by the Minister according to Letter No. 19/VPCP-KTN dated 01/04/2011 and PetroVietnam’s Board of Directors approved this project according to Decision No. 801/QĐ-DKVN dated 01/27/2011; officially accepted for adjustment by PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation under Decision No. 497/QĐ-KVN dated 05/04/2018. The purpose of this project to gather, transport and process gas from Su Tu Trang (STT) field, Sao Vang - Dai Nguyet (SV-DN) field, Thien Ung – Dai Hung (TU-DH) field, other potential gas field in future and reserve for Bach Ho – Dinh Co (BH-DC) field.

Tên DỰ ÁN: “Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2” điều chỉnh

Project Tittle: Nam Con Son 2 Gas Pipeline;

CHỦ ĐẦU TƯ: Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Client: PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation (PV GAS)

Dự án bao gồm các hạng mục sau:

The Nam Con Son 2 Gas Pipeline Project consists of the following items:

Đường ống biển 26” dài khoảng 262 km vận chuyển khí 2 pha với công suất thiết kế 20 triệu m3 khí/ngày bắt đầu từ KP 64 về bờ;

The Offshore Pipeline is approximately 262km of 26inches to transport 2 – phase gas with the designed capacity is 20 million m3/day of gas from KP64 to shore;

Đường ống bờ 26” dài khoảng 8km từ trạm tiếp bờ Long Hải đến GPP2 và đường ống 30” dài khoảng 30km vận chuyển khí thương mại từ GPP2 đến GDC Phú Mỹ, gồm 01 trạm van ngắt tuyến tại Phước Hòa và trạm phân phối khí Phú Mỹ mở rộng;

The Onshore Pipeline includes approximately 8km of 26 inches pipeline from Landfall station at Long Hai to GPP2 and about 30km of 30inches pipeline to transport sale gas from GPP2 to Phu My GDC including 01 Line Block Valve Station (LBV) at Phuoc Hoa and NCS2 Gas Receiving system in Phu My Gas Distribution Center;

Nhà máy xử lý Khí GPP2 công suất 07 triệu m3 khí/ngày cho 01 dây chuyền được đặt tại Dinh Cố;

The Gas Processing Plant 2 (GPP2) with capacity of 07 million m3/day for one train is located in Dinh Co;

02 đường ống dẫn sản phẩm (gồm đường ống dẫn LPG 6” và Condensate 6”) khoảng 25km từ GPP2 đến Thị Vải và 03 trạm van ngắt tuyến dọc theo tuyến ống.

Two liquid product pipelines (6 inches of LPG pipeline and 6 inches of Condensate pipeline) with length of 25 km from GPP2 to Thi Vai Terminal and 03 LBV Station along the route.

1.2 Mục tiêu tài liệu/ Purpose of document

Tài liệu này mô tả biện pháp thi công kéo ống khí qua đường bằng phương pháp khoan ngang áp dụng cho tuyến ống 30” của Dự án NCS2 điều chỉnh đoạn từ Nhà máy xử lý khí Dinh Cố đến trung tâm phân phối khí Phú Mỹ

This document description the pulling of gas pipe to crossing the road by Horiziontal Drilling Method (HDM) that is applied for 30inch onshore pipeline from Dinh Co Gas Processsing Plant (GPP Dinh Co) to Phu My Distribution Center (GDC Phu My)

1.3 Quy chuẩn và Tiêu chuẩn áp dụng/ Applied Codes and Standards

Quy chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng/ Applied Codes and Standards

  1.  

NCS2-NAG-DD-2-00-02-SP-001

Chỉ dẫn kỹ thuật cho công tác khoan ngang

Specification for Horizontal Drilling

  1.  

ASTM-A53/53M

Chỉ dẫn kỹ thuật cho ống, thép, đen và nhúng nóng, mạ kẽm, hàn và liền mạch

ASTM-A53/53M - Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless

  1.  

ASTM -A751

Phương pháp thử, thực nghiệm và phân tích thành phần hóa học của thép

Test Methods, Practices, and Terminology for Chemi­cal Analysis of Steel Products

  1.  

TCVN 9395:2012

Cọc khoan nhồi – Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Bored Piles- Construction, Check and Acceptance

  1.  

ASME B36.10M

Ống thép hàn

Welded and Seamless Wrought Steel Pipe

  1.  

API 13A

Chỉ dẫn kỹ thuật về vật liệu dung dịch khoan

Specification for Drilling-Fluid Materials

Tài liệu tham chiếu/ References Document :

  • ASCE, HDD Installation Guidelines
  • ASTM F1962: Standard Guide for Use of Maxi-Horizontal Directional Drilling for Placement of Polyethylene Pipe or Conduit Under Obstacles, Including Road Crossings
  • North American Society for Trenchless Technology (NASTT), (2008). Horizontal Directional Drilling Good Practices
  • ASCE No.108: Pipeline design for installation by Horizontal Directional Drilling

1.4 Tài liệu tham khảo/ Reference Documents

 

Doc Name

 

Doc No.

 

NCS2-NAG-DD-2-02-N-5001

Tuyến ống bờ 30inch – Bản vẽ dọc tuyến

Onshore 30inch Gas Pipeline - Aligment Sheets Drawing

NCS2-NAG-DD-2-02-N-5003

Ons Tuyến ống bờ – Bản vẽ mặt cắt ngang

Onshore Gas Pipeline Right of Way

NCS2-NAG-DD-2-02-G-4901

Tuyến ống bờ – Bản vẽ mặt cắt ngang

Onshore Pipeline – Route Layout Drawing

NCS2-C&U-DD-2-00-15-RP-003

Báo cáo khảo sát địa chất cho thiết kế chi tiết

Geological Survey Report for Detail design

NCS2-HWL-21914851-FO-002

Biện pháp thi công cáp quang dọc tuyến

Installation procedure for fiber optic cable along the ncs2 gas onshore pipeline

02/SINC-200912/D (Rev.0)

Bi Thiết kế hệ thống chống ăn mòn điện hóa

Cathodic protection engineering design

NCS2-HWL-21914851-FO-002

Biện pháp thi công lắp đặt cáp quang

Fibre optic construction

NCS2-NAG-DD-2-00-02-SP-001

Đặc điểm kỹ thuật cho xây dựng đường ống trên bờ

Specification for onshore pipeline construction

NCS2-VSP-PW-2-00-02-PR-001

Công tác vận chuyển, tiếp nhận ống tuân thủ theo quy trình

Material equipment handing transportation storage procedure

NCS2-CPS-PW-2-00-00-PR-001

Method statement for installation of sacrificial magnesium anode in steel sleeve for Nam Con Son 2 gas pipeline

 

NCS2-LLM-CW-2-01-00-PR-001

Biện pháp thi công lắp đặt tuyến ống 30 inch

Method statement for 30 inch onshore pipeline

(Section 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 28, 29, 30)

 

NCS2-LLM-CW-2-01-00-PR-002

Biện pháp thi công lắp đặt tuyến ống 30 inch

Method statement for 30 inch onshore pipeline

(Section 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

 

NCS2-LLM-CW-2-01-00-PR-003

Biện pháp thi công lắp đặt tuyến ống 30 inch

Method statement for 30 inch onshore pipeline

(Section 10, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 25, 26, 31)

 

 

1.5 Viết tắt/Definition

DỰ ÁN/ PROJECT

 

Là Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh

Is Nam Con Son 2 Gas Pipeline (NCS2)

CHỦ ĐẦU TƯ/ CLIENT

 

Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation (PVGAS)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/ REPRESENTATIVE OF CLIENT

 

Ban quản lý dự án khí Đông Nam Bộ

PetroVietnam South-East Gas Project Management Board (PVGAS SEG)

CHỦ ĐƯỜNG ỐNG HIỆN HỮU/ OWNERS

 

Là chủ sở hữu của hệ thống đường ống hiện hữu gồm PVGAS, ROSNEFT và PERENCO

Are owner of the existing Gas pipiline including PVGAS, ROSNEFT and PERENCO

ĐƠN VỊ VẬN HÀNH ĐƯỜNG ỐNG HIỆN HỮU (ĐƠN VỊ VẬN HÀNH)/ OPERATOR

 

Là đơn vị vận hành và quản lý các hệ thống đường ống hiện hữu (đường ống Bạch Hổ và Nam Côn Sơn)

Are organization operates and owns existing pipelines (Bach Ho and Nam Con Son Pipeline)

NHÀ THẦU/  CONTRACTOR

 

Là liên danh tổng thầu Vietsovpetro – Lilama - Nagecco

Are Consortium: Vietsovpetro – Lilama - Nagecco

EPC3

 

Là gói thầu thiết kế bản, mua sắm và thi công tuyến ống bờ và các trạm

Are  Engineering, Procument, Construction for Onshore Pipelines and Stations Pakage

NHÀ THẦU KHOAN NGẦM

Xem thêm các dự án khác tại >>

 

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1