Hướng dẫn vận hành máy khoan định hướng ngang, kiến thức vận hành chung

Trước khi khởi động máy khoan ngang, nên kiểm tra mức dầu hộp số, hộp số, vị trí tay cầm phải ở vị trí trung bình, mức dầu đầu nguồn, đồng hồ đo áp suất đường ống dầu và động cơ cũng như tình trạng rò rỉ xi lanh.

Ngày đăng: 21-01-2021

1,681 lượt xem

Hướng dẫn vận hành máy khoan định hướng ngang, kiến thức vận hành chung

5.3 General operation knowledge / Kiến thức vận hành chung

5.3.1 Inspection Before Starting Machine/ Kiểm tra trước khi khởi động máy khoan ngang

Before start machine, should check the diesel tanker, hydraulic oil tanker, gear box oil level, handle location should be in the medium position, power head oil level, pressure meter oil pipe and motor as well as the cylinder leakage condition.

Trước khi khởi động máy khoan ngang, nên kiểm tra mức dầu hộp số, hộp số, vị trí tay cầm phải ở vị trí trung bình, mức dầu đầu nguồn, đồng hồ đo áp suất đường ống dầu và động cơ cũng như tình trạng rò rỉ xi lanh.

5.3.2 Engine Start and Stop/ Khởi động và dừng động cơ

When the temperature is lower than 0 degree, after start the engine should keep the engine running at the normal idling speed more than 5 minutes, then can increase the throttle. When stop the engine, it is strictly not allowed to stop the machine at the throttle high speed, the throttle must be in the idling speed then can stop the engine.

Khi nhiệt độ thấp hơn 0 độ, sau khi khởi động máy nên để động cơ chạy ở tốc độ chạy không tải bình thường hơn 5 phút, sau đó có thể tăng ga. Khi dừng máy, tuyệt đối không được dừng máy ở tốc độ cao, ga phải ở tốc độ không tải thì mới có thể dừng máy.

When start the engine, starting time cannot be more than 20seconds, one time cannot start the engine, second time start should be two minutes later.

Khi khởi động động cơ, thời gian khởi động không được quá 20 giây, một lần không được nổ máy, lần thứ hai khởi động chậm hơn hai phút.

After maintain the engine, before start the engine should clear the air in the pipe. It is not allowed to discharge the air by starting the engine, may cause the damage to the engine. Only can be cleared by the manual discharging method .

Sau khi bảo dưỡng động cơ, trước khi khởi động động cơ nên làm sạch không khí trong đường ống. Không được phép xả khí khi khởi động động cơ, có thể gây hỏng động cơ. Chỉ có thể được xóa bằng phương pháp xả thủ công.

Please study the engine operational and maintenance menu.

Vui lòng nghiên cứu menu vận hành và bảo dưỡng động cơ.

Cold temperature start engine please study the following processes

Nhiệt độ lạnh khởi động động cơ vui lòng nghiên cứu các quá trình sau

 

 

5.3.3 The Work before Machine Working/ Công việc trước khi Máy hoạt động

1. Hydraulic control preheating system/ Hệ thống làm nóng sơ bộ điều khiển thủy lực

    Before rig start work, every hydraulic part should work for 10 minutes without any loading, when the hydraulic oil temperature is higher than 20 degree, the above preheating work can be reduced for some time, this can avoid the hydraulic system damage or any Fault/ Lỗi without preheating.

    Trước khi giàn bắt đầu làm việc, mọi bộ phận thủy lực phải làm việc trong 10 phút mà không có tải, khi nhiệt độ dầu thủy lực cao hơn 20 độ, công việc làm nóng sơ bộ trên có thể được giảm bớt một thời gian, điều này có thể tránh được hư hỏng hệ thống thủy lực hoặc bất kỳ lỗi nào mà không gia nhiệt sơ bộ.

2. Adjust the drilling axis direction same as the drilling angle/. Điều chỉnh hướng trục khoan giống với góc khoan

    Move the rig to the site location, adjust the axis direction, make sure the axis direction as per the project required axis direction. Then set the boom and remove the front anchor board and adjust the drilling angle. If the angle cannot meet the project requirement, adjust the rear supporter until the angle is same as the project requirement. After complete the project, adjust the boom angle and fix the front anchor board to avoid the revert of the front anchor during the transportation.

   Di chuyển giàn khoan ngầm HDD đến vị trí công trình, điều chỉnh hướng trục, đảm bảo hướng trục theo hướng trục yêu cầu của dự án. Sau đó đặt cần và tháo bảng neo phía trước và điều chỉnh góc khoan. Nếu góc không thể đáp ứng yêu cầu của dự án, hãy điều chỉnh người hỗ trợ phía sau cho đến khi góc giống như yêu cầu của dự án. Sau khi hoàn thành dự án, điều chỉnh góc bùng nổ và cố định ván neo trước để tránh hiện tượng quay ngược của neo trước trong quá trình vận chuyển.

3. Fix the anchor board/ Sửa chữa bảng neo

    After fix the rig location, front anchor board must be fixed to avoid the rigs moving. For the rig with the crane, the anchor nail should be higher than the anchor board height to avoid the revert of the anchor board and cause the accident.

    Sau khi cố định vị trí giàn, phải cố định ván neo phía trước để tránh giàn bị xê dịch. Đối với giàn có cần trục, móng neo cần cao hơn chiều cao ván neo để tránh hiện tượng lật ngược ván neo gây tai nạn.

4. Pilot assembly and connecting (refer to the Figure 4)/ Lắp ráp và kết nối thí điểm (tham khảo Hình 4)

    First install the drill rods front block, angle palm and pilot palm, then install the sonde and rear water block, assembly the spring and connect the pilot extension bar and torque sleeve, install the left rotary nut. Finally connect the sonde and digitrack’s direction and testing the standard distance.

    Đầu tiên lắp khối phía trước cần khoan, đầu cọ góc và lòng bàn tay thí điểm, sau đó lắp bộ phận sonde và khối nước phía sau, lắp ráp lò xo và kết nối thanh mở rộng thí điểm và ống bọc mô-men xoắn, lắp đai ốc quay bên trái. Cuối cùng kết nối hướng của sonde và digitalrack và kiểm tra khoảng cách tiêu chuẩn.

5. Mud pump and mud mixing system/ Hệ thống bơm bùn và trộn bùn

   Connect the mud pump absorption point to the mud mixing system output point, mix the mud with the mud mixing system.

  Nối điểm hút bùn ( dung dịch khoan) của bơm với điểm đầu ra của hệ thống trộn bùn, trộn bùn với hệ thống trộn bùn.

6. Install the drill rod/ Lắp cần khoan

   Operate the power head switch move to the back side. Loosen the front vice jaw and rear vice jaw.

  Vận hành công tắc đầu nguồn di chuyển sang mặt sau. Nới lỏng hàm êtô trước và hàm êtô sau

  Put the lubrication oil to the drill rod male thread, also paint the lubrication oil to the power head male thread and clamp the rear vice jaw.

  Tra dầu bôi trơn vào ren nam cần khoan, cũng tra dầu bôi trơn vào ren nam đầu trợ lực và kẹp hàm êtô sau.

  Thrust the power head and rotary the power head drive sub, when the sub saver and drill rod close to each other slower the thrust speed, make sure the sub saver can be connected to the drill rod.

  Đẩy đầu nguồn và quay phụ ổ đĩa đầu nguồn, khi bộ tiết kiệm phụ và cần khoan gần nhau tốc độ đẩy chậm hơn, hãy đảm bảo bộ tiết kiệm phụ có thể được kết nối với cần khoan.

7. Install the pilot and drilling/ Cài đặt lỗ hoa tiêu và khoan ngầm

Put the pilot to the front vice jaw and clamp the front vice jaw and loose the rear vice jaw, rotary the drive sub slowly .Connect the drill rod to the pilot thread and loose the front vice jaw .Thrust the power head and rotary the drive sub and start the drilling .

  Đặt cơ cấu dẫn động vào hàm cơ êtô phía trước và kẹp hàm cơ êtô phía trước và nới lỏng hàm cơ êtô phía sau, quay bộ truyền động phụ từ từ Kết nối cần khoan với ren hoa tiêu và nới lỏng hàm cơ êtô phía trước. Đẩy đầu trợ lực và quay bộ truyền động sub và bắt đầu khoan

  When the drill rod is in the fixed position, clamp the front jaw and loose the connection between the sub saver and drill rod. Power head move to the backside of the boom, repeat the above drilling activities.

  Khi cần khoan ở vị trí cố định, hãy kẹp hàm trước và nới lỏng kết nối giữa bộ tiết kiệm phụ và cần khoan. Đầu nguồn di chuyển đến mặt sau của cần, lặp lại các hoạt động khoan trên.

!Notice/ Lưu ý

When start the drilling please listen to the tracker’s instruction.

Khi bắt đầu khoan ngầm kéo ống, hãy lắng nghe hướng dẫn của máy theo dõi.

When reaming or pulling the pipe, please being notice the power head should be in the fixed location, loose the drill rods both connections then can start the supporter and move the drill rod to the rod box.

Khi doa hoặc kéo ống ngầm, hãy chú ý đầu nguồn phải ở vị trí cố định, nới lỏng thanh khoan cả hai đầu nối sau đó có thể khởi động bộ đỡ và di chuyển cần khoan vào hộp thanh.

When the power head is working, thrust handle going to the medium position should not be stopped at the high speed, this operation will cause the damage of the machine.

Khi đầu nguồn đang hoạt động, tay đẩy về vị trí trung bình, không nên dừng ở tốc độ cao, thao tác này sẽ gây hư hỏng máy.

 

5.4 Collection Work before and after Project/ Danh sách công việc trước và sau dự án khoan ngầm kéo ống

  Please execute the following work before or after the project/ Vui lòng thực hiện công việc sau đây trước hoặc sau dự án

     1) Clear the mud mixing system balance mud with the clean water and remove the mud mixing system.

1) Làm sạch hệ thống trộn bùn cân bằng bùn với nước sạch và tháo hệ thống trộn bùn

     2) If possible, please wash the machine and drill rod with the high pressure.

2) Nếu có thể, hãy rửa máy khoan ngang và cần khoan bằng áp suất cao.

 

 

     3) Lift the rod box and separate with the machine.

3) Nhấc hộp thanh truyền và tách rời với máy

    4) Separate the auxiliary devices such as mud mixing system and water connecting pipe

4) Tách các thiết bị phụ trợ như hệ thống trộn bùn và ống nối nước

    5) Collect the anchor nail. If the rig front anchor board installed the crane, need to adjust the boom angle and install the front anchor board straining beam to avoid the accident during the transportation.

5) Thu móng neo. Nếu lắp ván neo phía trước giàn lắp cần cẩu, cần điều chỉnh góc cần và lắp dầm căng ván neo phía trước để tránh tai nạn trong quá trình vận chuyển.

    6) Adjust the boom to the horizontal level.

6) Điều chỉnh cần gạt ngang.

    7) Adjust the engine throttle to the lower speed then load machine to the truck with the lower speed.

7) Điều chỉnh ga động cơ ở tốc độ thấp hơn sau đó đưa máy vào xe tải với tốc độ thấp hơn.

5.5 HDD Knowledge/ Kiến thức về công nghệ khoan ngầm kéo ống HDD

5.5.1 HDD Work ProcessesQuy trình làm việc của khoan định hướng đặt đường ống ngầm HDD

First drilling the pilot, then start the reaming with the reamer to increase the pilot diameter. Reaming processes as follow ;first disassembly the drilling bit from the drill rod then install the correct size reamer then start the reaming .For the big diameter reaming or difficult soil condition ,should follow the different reaming technical .The reaming size should come to 1.21.5 times of the pipe diameter ,after clear the pilot and start the pulling .

 

 

Đầu tiên khoan hoa tiêu, sau đó bắt đầu doa bằng doa để tăng đường kính hoa tiêu. Doa quy trình như sau; đầu tiên tháo mũi khoan ra khỏi cần khoan, sau đó lắp mũi doa đúng kích thước rồi bắt đầu doa. Đối với doa đường kính lớn hoặc điều kiện đất khó nên thực hiện theo kỹ thuật doa khác. Kích thước doa nên đến 1.21. 5 lần đường kính ống, sau khi xóa hoa tiêu và bắt đầu kéo

5.5.2 Items Should be Familiar before Start Drilling/ Các mục nên quen thuộc trước khi bắt đầu khoan kéo ống ngầm

1) Analysis the site layout.

1) Phân tích bố cục trang web.

2) Know the soil condition, according to the soil condition confirm the correct equipment and instrument.

2) Biết điều kiện đất, theo điều kiện đất xác nhận các thiết bị và dụng cụ chính xác.

3) Know the underground pipeline location and depth, contact with the related department and mark the location and depth.

3) Biết vị trí và độ sâu đường ống ngầm, liên hệ với bộ phận liên quan và đánh dấu vị trí và độ sâu.

4) When crossing the deep well and pipeline under the well, first study the crossed pipeline depth location and quantity and mark the signals.

4) Khi băng qua giếng sâu và đường ống dưới giếng, trước tiên hãy nghiên cứu vị trí và số lượng đường ống sâu và đánh dấu các tín hiệu.

5) The pulling work should use the correct pulling tools.

5) Công việc kéo cần sử dụng các công cụ kéo phù hợp.

 

5.5.3 Drilling Work/ Công việc khoan

1)  Works before drilling and follow-up test during the drilling work/ Làm việc trước khi khoan và kiểm tra tiếp theo trong quá trình khoan ngầm

Before the drilling, first make sure the sonde signal and location display is correct. Before drilling the pilot put the receiver above the drilling bit and commissioning the depth value.

Trước khi khoan, trước tiên hãy đảm bảo rằng tín hiệu sonde và hiển thị vị trí là chính xác. Trước khi khoan, thí điểm đặt máy thu phía trên mũi khoan và chạy thử giá trị độ sâu.

   Start the drilling, the drill bit first testing point should be at 1.5 meters distance far. Commission the receiver by searching the truthful signal in all the fake signal frequency. The detail method is moving the receiver forward and backward, both side of the drilling route exist the fake signal which is weaker than the truthful signal.

Bắt đầu khoan kéo ống ngầm, điểm kiểm tra mũi khoan đầu tiên phải ở khoảng cách 1,5 mét. Ủy quyền cho người nhận bằng cách tìm kiếm tín hiệu trung thực trong tất cả các tần số tín hiệu giả. Phương pháp chi tiết là di chuyển máy thu về phía trước và phía sau, cả hai bên của tuyến khoan tồn tại tín hiệu giả yếu hơn tín hiệu trung thực.

Sometimes the drill bit direction should rotary to the 12 o’clock to check the receiver, the receiver must be above the drilling route parallel. After drilling one pipe should test the drilling direction, if the direction needs to be changed suddenly, then need test the direction at the half part of the drill rod.

Đôi khi hướng mũi khoan nên quay đến 12 giờ để kiểm tra bộ thu, bộ thu phải ở phía trên song song với tuyến khoan. Sau khi khoan xong một ống cần thử hướng khoan, nếu cần thay đổi hướng đột ngột thì cần thử hướng ở nửa phần cần khoan.

If the pipe diameter is big size ,then the drilling angle should be slowing changed to keep the machine pulling at the minimum loading capacity .Direction test is not sufficient then the pilot will be in snake crossing or the pilot will be bended ,this will increase the pulling friction and reduce the working speed .Our suggestion is to use the label flag or paint mark the signal ,this will help check the pilot is straight or not .If the drilling is under the road ,specially there have the steel objects ,the fake signal will be increased .At this moment should be careful and search the truthful signal from the fake signals.

Nếu đường kính ống có kích thước lớn, thì góc khoan nên được thay đổi chậm lại để giữ cho máy kéo ở công suất tải tối thiểu. Kiểm tra chuyển hướng không đủ thì hoa tiêu sẽ vượt qua rắn hoặc hoa tiêu sẽ bị uốn cong, điều này sẽ tăng lên ma sát kéo và giảm tốc độ làm việc. Đề xuất của chúng tôi là sử dụng cờ nhãn hoặc sơn đánh dấu tín hiệu, điều này sẽ giúp kiểm tra phi công có thẳng hay không. Nếu khoan dưới đường, đặc biệt là có các vật bằng thép, tín hiệu giả sẽ tăng lên. Tại thời điểm này nên cẩn thận và tìm kiếm tín hiệu trung thực từ các tín hiệu giả.

2) The processes for the HDD work/ Các quy trình hoạt động của HDD

Normally the HDD work should include; angle drill, horizontal drill, unearthed drill, reaming, pilot clear and pulling.

Thông thường công việc của công nghệ khoan ngầm HDD nên bao gồm; khoan góc, khoan ngang, khoan khai quật, doa, thí điểm rõ ràng và kéo.

The first three working processes are executed by the pilot work, this work we call the pilot work. After the pilot disassembly the drill bit and install the correct reamer, start the reaming work and create the pilot for pulling the pipeline.

Ba quy trình làm việc đầu tiên được thực hiện bởi công việc thí điểm, công việc này chúng tôi gọi là công việc thí điểm. Sau khi phi công tháo rời mũi khoan và lắp đúng mũi doa, hãy bắt đầu công việc doa và tạo hoa tiêu để kéo đường ống.

a) Drilling/ Khoan

    Dip angle is decided by the drilling angle, the angle ranged from 12 degree to 20 degree. The dip angle is decided by the site requirement and crossing length.

   Góc nhúng được quyết định bởi góc khoan, góc dao động từ 12 độ đến 20 độ. Góc nhúng được quyết định bởi yêu cầu của vị trí và chiều dài đường giao nhau.

    Before drilling, the most important is the first drill pipe should follow the dip angle, close to the designed depth gradually change the drilling direction, when come to the drilling depth the drill bit direction should be in the horizontal direction.

    Trước khi khoan, quan trọng nhất là đầu tiên phải khoan ống theo góc nhúng, gần đến độ sâu thiết kế thì chuyển dần hướng khoan, khi đến độ sâu khoan thì hướng mũi khoan phải theo phương ngang.

 

!Important Notice/ Lưu ý quan trọng

When drill the pilot the drilling angle should be in the minimum degree .The perfect drill design should make the drilling distance and angle changing value be in the minimum value .Urgent direction change will increase the drill rod drill bit and rigs stress ,which will cause the low efficiency of the work.

Khi khoan thí điểm, góc khoan phải ở mức tối thiểu. Thiết kế khoan hoàn hảo phải làm cho khoảng cách khoan và giá trị thay đổi góc ở giá trị nhỏ nhất. Thay đổi hướng khẩn cấp sẽ làm tăng ứng suất của mũi khoan và giàn khoan, điều này sẽ gây ra hiệu quả công việc thấp.

 

b) Horizontal Stage/ Giai đoạn ngang

The pilot horizontal drilling length decided by the pilot unearthed point. This is the part of the pilot, except increasing or decreasing the depth due to cross the object or public utility, otherwise the horizontal drilling pilot should be parallel with the ground horizontal level.

Chiều dài khoan ngang hoa tiêu do hoa tiêu quyết định điểm khai quật. Đây là bộ phận của hoa tiêu, ngoại trừ việc tăng hoặc giảm độ sâu do xuyên vật thể hoặc công ích, nếu không thì hoa tiêu khoan ngang phải song song với mặt bằng ngang.

c) Unearthed Dip Angle/ Góc nghiêng khai quật

Unearthed dip angle is located in the end of the pilot, the angle is between the drill rod and the ground horizontal level. Disassembly the drill bit from the unearthed point and install the reaming devices then start pulling the drill rods and the reamer.

Góc nghiêng khai quật nằm ở phần cuối của phi công, góc nằm giữa cần khoan và mặt đất nằm ngang. Tháo mũi khoan ra khỏi điểm đã khai quật và lắp các thiết bị doa sau đó bắt đầu kéo cần khoan và mũi doa.

d) Reaming, clean pilot and pulling/ Doa, làm sạch phi công và kéo

After several times reaming and pulling, and clean the pilot we will get the designed pilot. At this time connect the pipeline with the reamer, between the reamer and the pipeline can install the swivel.

Sau nhiều lần doa và kéo, và làm sạch phi công, chúng ta sẽ có được phi công đã thiết kế. Lúc này kết nối đường ống với doa, giữa doa và đường ống có thể lắp khớp xoay.

e) Limit conditions/ Các điều kiện giới hạn

   The rig using condition should have the limitation. The rig performance and drilling capacity should depend on the soil condition and different other conditions.

Điều kiện sử dụng giàn khoan nên có giới hạn. Hiệu suất giàn khoan và công suất khoan phụ thuộc vào điều kiện đất và các điều kiện khác.

f ) Drilling directions change/ Thay đổi hướng khoan

   In front of the first drill rod installed the drill bit ,in the bit there have one bit palm .If the drill bit is rotation and drilling into the underground ,the palm forced the drill bit going forward according to the palms cut direction .For example the palm direction is going up direction ,the drill bit is forced going up direction .If the palm direction is turning to the right side ,then the drill bit will go to right side .

Phía trước cần khoan thứ nhất lắp mũi khoan, trong đầu có một mũi khoan, nếu mũi khoan quay và khoan vào lòng đất thì lòng bàn tay ép mũi khoan đi về phía trước theo chiều cắt của lòng bàn tay. hướng lòng bàn tay là hướng lên, mũi khoan buộc phải đi lên. Nếu hướng lòng bàn tay quay về phía bên phải, thì mũi khoan sẽ đi về phía bên phải.

Normal soil condition should use the wide palm, hard soil and rock soil condition should use the narrow palm, according to the soil condition to select the drill bit.

Điều kiện đất bình thường nên sử dụng cọ rộng, đất cứng và điều kiện đất đá nên sử dụng cọ hẹp, theo điều kiện thổ nhưỡng để chọn mũi khoan.

g) The minimum bend radius-----over bended/ Bán kính uốn cong tối thiểu ----- quá uốn cong

During the drilling work ,when change the direction the drilling angle also will be changed .When the drill bit going underground and start the pilot work ,the direction is going straight down ,once the drilling depth come to the required level ,the drilling angle should come to the horizontal direction ,this will make the drilling angle changed .Once the drilling angle come to the required depth ,then the palm will going to  up direction thus will make drilling angle changed again .All the above angle change is vertically change. On the other hand, once the drill bit going to right or left side, the drilling angle is changed in the horizontal level. The risk for the drill rod is over bended, this will exceed the drill rods fatigue strength will cause the damage for the drill rod.

Trong quá trình khoan ngầm kéo ống, khi thay đổi hướng, góc khoan cũng sẽ thay đổi, khi mũi khoan đi xuống đất và bắt đầu công việc thí điểm, hướng đi thẳng xuống, khi độ sâu khoan đến mức cần thiết thì góc khoan sẽ theo phương ngang, điều này sẽ làm cho góc khoan thay đổi. Khi góc khoan đến độ sâu cần thiết, thì lòng bàn tay sẽ đi lên theo hướng lên, do đó sẽ làm cho góc khoan thay đổi lần nữa. Tất cả các thay đổi góc trên là thay đổi theo chiều dọc. Mặt khác, khi mũi khoan đi sang phải hoặc sang trái, góc khoan sẽ thay đổi theo phương ngang. Nguy cơ đối với cần khoan bị uốn cong quá mức, điều này sẽ vượt quá độ bền mỏi của thanh khoan sẽ gây ra hư hỏng cho cần khoan.

!Notice/ Lưu ý

 When drill, the pilot should avoid the existing pipeline.

 Khi khoan, phi công nên tránh đường ống hiện có.

5.6 Drilling Work/ Công việc khoan

1) Fix the rig location, adjust the boom drilling angle make sure the power head main shaft centerline is in the same center line with the drilling center. After this, use the supporter touch to the ground, the front anchor board must be fixed stable to avoid any movement for the rig.

1) Cố định vị trí giàn khoan, điều chỉnh góc khoan cần đảm bảo đường tâm trục chính của đầu nguồn nằm trên cùng đường tâm với tâm khoan. Sau đó, sử dụng giá đỡ chạm đất, ván neo phía trước phải được cố định ổn định để tránh bất kỳ chuyển động nào cho giàn.

2) Check the mud hole is smooth or not. Please notice inside the sonde should install the new battery and install the rear block.

2) Kiểm tra hố bùn có nhẵn hay không. Xin lưu ý bên trong sonde nên lắp pin mới và lắp khối phía sau.

3) Install the drill bit and first drill rod./ 3) Lắp mũi khoan và cần khoan đầu tiên.

a) First connect the starting rod into the drive sub, pulling the drive sub. Use the rear vice jaw clamp the starting rod, tight it into the drive sub.

a) Đầu tiên kết nối thanh khởi động vào ổ phụ, kéo ổ phụ. Dùng kẹp hàm phía sau kẹp thanh khởi động, siết chặt vào ổ phụ.

b) Connect the drill rod with the starting rod, install the torque cover then install the bolt and adjust the throttle control button, make sure the engine in the idling speed. When starts drilling, the engine throttle should be in 3/4 of the maximum throttle.

b) Nối cần khoan với thanh khởi động, lắp nắp momen sau đó lắp bu lông và điều chỉnh nút điều chỉnh bướm ga, đảm bảo động cơ ở tốc độ chạy không tải. Khi bắt đầu khoan, ga động cơ nên ở 3/4 ga tối đa.

c) Mud mixing system start work, prepare the drilling liquid for the drill work.

c) Hệ thống trộn bùn bắt đầu công việc, chuẩn bị dung dịch khoan cho công việc khoan.

!Important Notice/ Lư ý quan trọng

Every time connect the sub saver and drill rod, should paint the lubrication oil to sub saver and drill rod thread. This will extend the drive sub thread life .

Mỗi khi kết nối bộ tiết kiệm phụ và cần khoan, nên tra dầu bôi trơn vào bộ tiết kiệm phụ và ren cần khoan. Điều này sẽ kéo dài tuổi thọ luồng phụ của ổ đĩa.

It is not allowed to use the pipe wrench install and disassembly the drilling tool, except drill rod and reamer installation and disassembly during the pulling work.

Không được phép sử dụng cờ lê ống để lắp và tháo dụng cụ khoan, trừ việc lắp và tháo cần khoan và mũi doa trong quá trình kéo.

4) Start Drilling / Bắt đầu khoan

!Warning/ Cảnh cáo/ Cảnh báo

It is not allowed use the drill rod with hand or foot, put foot to the pressing board, put hand to the operational handle

Không được sử dụng cần khoan bằng tay hoặc chân, đặt chân vào bàn ép, đưa tay vào tay cầm thao tác

High speed connection between drive sub and drill rod is not allowed, this will damage the drive sub.

Không cho phép kết nối tốc độ cao giữa ổ đĩa phụ và cần khoan, điều này sẽ làm hỏng ổ đĩa phụ.

Operation is allowed only when the person and machine keep certain distance.

Chỉ được phép vận hành khi người và máy giữ khoảng cách nhất định.

!Important Notice/ lưu ý quan trọng

Keep the first drill rod going straight, this can reduce the side pressure to the pipe. Use the thrust power push the drill rod straightly until drilling the second drill rod.

Giữ cho cần khoan đầu tiên đi thẳng, điều này có thể làm giảm áp lực bên lên đường ống. Dùng lực đẩy đẩy thẳng cần khoan cho đến khi khoan được cần khoan thứ hai.

The first drill rod is very important for drilling pilot, should check the drill bit location when drilling the half location. After the first drill rod completed can adjust the drilling direction.

Cần khoan đầu tiên rất quan trọng cho việc khoan pilot, cần kiểm tra vị trí mũi khoan khi khoan nửa vị trí. Sau khi hoàn thành cần khoan đầu tiên có thể điều chỉnh hướng khoan.

Change the direction too much will cause the drill rod damage or broken, also may cause the stuck of drill rod.

Thay đổi hướng quá nhiều sẽ làm cho cần khoan bị hỏng hoặc bị gãy, cũng có thể gây kẹt cần khoan.

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

a) Pilot Drilling/ Khoan thí điểm

Working processes for drilling the first drill rod/ Quy trình làm việc để khoan cần khoan đầu tiên

Switch on the mud pump ,and create the pressure for the drilling liquid .When drilling the pilot ,normally the drilling work need the mud pressure higher than 2MPA ,wire line system mud pressure should be higher than 8MPA .Rotary the drill bit and make the bit palm direction toward the 6 o’clock and drilling to the ground .Keep the drill rod straight until the drill bit to the ground and rotary the drill rod positively.

Bật máy bơm bùn và tạo áp suất cho chất lỏng khoan. Khi khoan thí điểm, thông thường công việc khoan cần áp suất bùn cao hơn 2MPA, áp suất bùn của hệ thống dây dẫn phải cao hơn 8MPA. Quay mũi khoan và chế tạo hướng lòng bàn tay vào vị trí 6 giờ và khoan xuống đất. Giữ thẳng cần khoan cho đến khi mũi khoan chạm đất và quay cần khoan theo chiều thuận.

How to install the drill rod/ Cách lắp cần khoan

1. Thrust the drill rod until the power head going to the front side and pull the power head to the back side about 1/4 of the drill rod length.

1. Đẩy cần khoan cho đến khi đầu nguồn đi ra phía trước và kéo đầu nguồn ra phía sau khoảng 1/4 chiều dài cần khoan.

2. Use the front vice jaw clamp the drill rod and rotary the power head negatively then loose the thread connection ,this will make the drill rod and sub saver separated with each other .Release the handle make the handle reset to the flexible location so that when release the drill rod thread the power head can me moved to the backside .Use the lubrication oil to the drive sub thread ,disconnect with the drill rod then move the power head to the end of the boom .

2 Sử dụng hàm phụ phía trước kẹp cần khoan và quay ngược đầu nguồn điện, sau đó nới lỏng kết nối ren, điều này sẽ làm cho cần khoan và bộ tiết kiệm phụ bị tách rời với nhau. Tháo tay cầm để tay cầm được đặt lại vị trí linh hoạt để Khi nhả ren cần khoan, đầu nguồn có thể tôi di chuyển ra phía sau Sử dụng dầu bôi trơn vào ren phụ của ổ đĩa, ngắt kết nối với cần khoan sau đó di chuyển đầu nguồn đến cuối cần.

!Notice/Lưu ý

Clean the pilot front side and reduce the block chance for the mud hole, so that the drilling liquid can be blow out when start drilling again. After complete one drill rod, switch off the mud pump and install the second drill rod. This will help save the bentonite.

Làm sạch mặt trước của hoa tiêu và giảm nguy cơ tắc nghẽn cho lỗ bùn, để chất lỏng khoan có thể được thổi ra khi bắt đầu khoan lại. Sau khi hoàn thành một cần khoan, tắt máy bơm bùn và lắp cần khoan thứ hai. Điều này sẽ giúp tiết kiệm dung dịch bentonite.

!Warning/ Cảnh cáo/ Cảnh báo

Do not connect the drill rod thread or drive sub thread at high speed, this will cause the damage to the drill rod or drive sub thread.

Không kết nối ren cần khoan hoặc truyền động ren phụ ở tốc độ cao, điều này sẽ gây hỏng cần khoan hoặc truyền động ren phụ.

Install the drill rod until the drill rod center point to vice jaw and power head shaft center.

  iii Lắp cần khoan cho đến khi tâm cần khoan hướng vào cơ cấu kẹp và tâm trục đầu nguồn.

Use the rear vice jaw clamp the drill rod and rotary the sub saver to positive direction until the thread connected, then loose the rear vice jaw and clamp the front vice jaw.

iv Sử dụng hàm phụ phía sau kẹp cần khoan và xoay bộ tiết kiệm phụ theo chiều dương cho đến khi kết nối với sợi chỉ, sau đó nới lỏng hàm phụ phía sau và kẹp hàm phụ phía trước.

Rotary the drive sub to positive direction until the installed drill rod and drill rod in the soil thread connected, then push the power head slowly and rotary the thread tightly to make sure the connector will be tightly connected.

v Xoay ổ điện phụ theo chiều dương cho đến khi cần lắp cần khoan và cần khoan trong ren đất được kết nối, sau đó đẩy từ từ đầu nguồn và quay chặt ren để đảm bảo đầu nối sẽ được kết nối chặt chẽ.

Loose the front vice jaw and release the drill rod.

  vi Nới lỏng hàm trước và thả cần khoan.

b) Unearthed of the pilot/ Khai quật phi công

Adjust the drill bit to the up direction and confirm the unearthed point, also make sure the drill rod bending angle is within the minimum radius scope.

Điều chỉnh mũi khoan theo hướng lên và xác nhận điểm đã khai quật, đồng thời đảm bảo góc uốn cần khoan nằm trong phạm vi bán kính tối thiểu.

!Notice/ Lưu ý

If the unearthed point is nearby the working pool or road dam, then no need to change the drilling direction.

Nếu điểm đã khai quật gần hồ thi công hoặc đập đường thì không cần thay đổi hướng khoan.

c) Reaming, clear the hole and pulling work./ Doa, khoét lỗ và công tác kéo.

Preparation for reaming, pilot clear and pulling work./ Chuẩn bị cho công việc doa, dọn sạch hoa tiêu và kéo.

After complete the pilot and drill bit unearthed, disassembly the drill bit and loose the torque cover, separate the drill bit and starting rod. Replace the drill bit with the reamer, install the correct pulling devices.

Sau khi hoàn thành việc khai quật hoa tiêu và mũi khoan, hãy tháo mũi khoan và nới lỏng nắp mô-men xoắn, tách mũi khoan và thanh khởi động. Thay mũi khoan bằng mũi doa, lắp các thiết bị kéo chính xác.

!Notice/ Lưu ý

Please clean the drill rod after complete the reaming or pulling work.

Vui lòng làm sạch cần khoan sau khi hoàn thành công việc doa hoặc kéo.

Install the swivel or reamer./ Lắp đặt xoay hoặc doa.

Before pulling the pipeline should connect the reamer with the pipeline, between the reamer and the pipeline there should have the swivel for connecting, this can avoid the pipelines rotation when the reamer is rotary.

Trước khi kéo đường ống nên nối mũi doa với đường ống, giữa mũi doa và đường ống phải có khớp xoay để nối, điều này có thể tránh được sự quay của đường ống khi mũi doa quay.

!Notice/ Lưu ý

  Mud flowing capacity must be adjusted to the required flowing speed and capacity, the required mud depends on the pilot diameter, soil condition and pulling speed. When reaming is executing should have the mud flowing out of the unearthed point.

   Khả năng chảy bùn phải được điều chỉnh theo tốc độ và công suất chảy yêu cầu, lượng bùn yêu cầu phụ thuộc vào đường kính hoa tiêu, tình trạng đất và tốc độ kéo. Khi doa được thực hiện nên có bùn chảy ra khỏi điểm đã khai quật.

!Important Notice/ Lưu ý quan trọng

When drilling and reaming, only positive rotation is allowed, negative rotation is not allowed.

Khi khoan và doa chỉ được phép quay dương, không được phép quay âm.

Operate the drill bit change the direction urgently may cause the drill rod broken.

Vận hành mũi khoan thay đổi hướng khẩn cấp có thể làm gãy cần khoan.

Inspect the drill rod periodically.

Kiểm tra cần khoan định kỳ.

1.Check the swivel connection and tight the swivel periodically.

1 Kiểm tra kết nối xoay và vặn chặt khớp xoay theo định kỳ.

2.Check the swivel and related parts condition such as the shaft, bearing and sealing parts and other items. If needed should clean the swivel and doing the anti-corruption work, lubrication and maintenance work.

2 Kiểm tra tình trạng của trục xoay và các bộ phận liên quan như trục, ổ trục và các bộ phận làm kín và các bộ phận khác. Nếu cần, nên làm sạch xoay và làm công việc chống tham nhũng, bôi trơn và bảo dưỡng.

3.Check, add and change the lubrication oil periodically.

3 Kiểm tra, bổ sung và thay dầu bôi trơn định kỳ.

Disassembly the drill rod when executing the reaming or pulling work/ Tháo cần khoan khi thực hiện công việc doa hoặc kéo

1.First use the front vice jaw clamp the drill rod and clamp the rear vice jaw, after revert the vice jaw loose the connector and reset the reverted parts, clamp the rear vice jaw then rotary the power head negatively to disconnect the drill rod thread.

1 Đầu tiên sử dụng hàm êtô phía trước kẹp cần khoan và kẹp hàm phụ phía sau, sau khi hoàn nguyên hàm ngược, hãy tháo đầu nối và đặt lại các bộ phận đã hoàn nguyên, hãy kẹp hàm ngược phía sau sau đó quay ngược đầu nguồn để ngắt kết nối ren cần khoan .

2.At the same time pull back the thrust seat until the thread disconnected completely, then the two drill rods will be separately completely.

2 Đồng thời kéo ghế đẩy trở lại cho đến khi ren ngắt hoàn toàn, khi đó hai cần khoan sẽ hoàn toàn riêng biệt.

!Notice/ Lưu ý

Make sure the drill rod rotating when separate the two drill rods./ Đảm bảo cần khoan xoay khi tách hai cần khoan.

  • Rear vice clamp the drill rod, make the power head rotation negative direction, loose the vice jaw and disassembly the drill rod.
  • Cơ êtô phía sau kẹp cần khoan, làm cho đầu nguồn quay theo chiều âm, nới lỏng cơ cấu trợ lực và tháo rời cần khoan.
  • Move the power head to the front side ,at the same time rotary the sub saver at positive direction .Sub saver and next drill rod inner thread connected ,tight the drive sub to the drill rod, loose the rear vice jaw and rotary the drive sub make sure the thread connected tightly .
  • Di chuyển đầu nguồn sang mặt trước, đồng thời quay bộ tiết kiệm phụ theo chiều dương. Bộ tiết kiệm phụ và ren bên trong cần khoan tiếp theo được kết nối, siết chặt ổ đĩa phụ vào cần khoan, nới lỏng hàm phụ phía sau và quay ổ đĩa phụ đảm bảo rằng các chủ đề kết nối chặt chẽ.

3.Start mud pump the mud will flow into the drill rod and there will have the mud flow in the pilot, continue the reaming, pilot clean and pulling work.

3Bắt đầu bơm bùn bùn sẽ chảy vào cần khoan và sẽ có dòng bùn trong ống dẫn, tiếp tục công việc doa, làm sạch hoa tiêu và kéo.

!Notice/Lưu ý

Lubrication oil for the thread should be painted before connecting the sub saver and drill rods

Dầu bôi trơn cho ren nên được sơn trước khi kết nối bộ tiết kiệm phụ và cần khoan

It is not allowed to use the pipe wrench install and disassembly the drilling tools except install and disassembly the drill rod at the unearthed point. During the working period it is not allow to start machine.

Không được phép sử dụng cờ lê ống để lắp và tháo dụng cụ khoan ngoại trừ việc lắp và tháo cần khoan tại điểm đã khai quật. Trong thời gian làm việc không được phép khởi động máy.

Customer can follow the above working processes, we also would like you referring us the new working technology.

Khách hàng có thể theo dõi các quy trình làm việc trên, chúng tôi cũng mong muốn bạn giới thiệu cho chúng tôi công nghệ làm việc mới.

 

Có thể bạn muốn biết:

Hướng dẫn vận hành máy khoan định hướng ngang HDD, công ty CP TV ĐT &TK XD Minh Phương

Vận hành máy khoan định hướng ngang, quy trình bảo trì máy khoan ngầm GS7000-LS

Hoặc tìm hiểu thêm thông tin về dịch vụ khoan ngầm tại:

ngochuongmart.com

minhphuongcorp.net

minhphuongcorp.com

lapduan.com

minhphuong.info

minhphuongcorp.com.vn

quanlydautu.org

khoanngam.com

moitruongkinhdoanh.com

 

GỌI NGAY 0903 649 782
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

Hotline:  0903 649 782 - 028 3514 6426

Email:  nguyenthanhmp156@gmail.com , 

Website: www.minhphuongcorp.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
UA-179584089-1